• +48 502 21 31 22

Prosument wirtualny w Polsce - jakie zmiany może wprowadzić nowelizacja?

Branża: Przemysł Produkcja Opał Gospodarka odpadami Energetyka i gazownictwo
Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia

Nowelizacja ustawy o OZE umożliwi prosumentom wirtualnym korzystanie z energii odnawialnej. Pozwoli na korzystanie z własnej energii produkowanej w instalacji OZE oddalonej od miejsca zamieszkania.

Obecnie korzystanie z własnych źródeł energii ogranicza się do mieszkańców domów jednorodzinnych oraz przedsiębiorców, którzy przy swoich zakładach budują instalację. Powstają również instalacje na budynkach wielorodzinnych ale tak wyprodukowana energia nie trafia do mieszkańców, tylko pomniejsza koszty administracyjne. Po wprowadzeniu do polskiego prawa przepisów o prosumentach zbiorowych i wirtualnych ta sytuacja ulegnie zmianie. Wprowadzenie ich wymusza dyrektywa o odnawialnych źródłach energii RED II.

Prosument wirtualny- co to takiego?

W proponowanych zapisach zmiany ustawy o OZE za prosumenta wirtualnego uzna się odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną w instalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy. Jednocześnie instalacja nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej przy pomocy wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego. Prosument wirtualny wytwarza energię wyłącznie na swoje potrzeby i nie stanowi to jego przeważającej działalności gospodarczej. Co więcej w ustawie ma się też znaleźć zapis o limicie 50 kW mocy zainstalowanej. Tyle prosument będzie miał prawo przypisać do jednego miejsca dostarczania energii elektrycznej, w którym energia jest pobierana.

Wobec tego prosument wirtualny może mieć własną instalację OZE, nie w miejscu zamieszkania. Może również w takiej instalacji posiadać udziały. Jak informuje portal WysokieNapiecie.pl, o ile w przypadku punktu poboru ograniczenie wynosi 50kW, o tyle sama instalacja nie będzie miała górnej granicy mocy.

Rozliczenie prosumenta wirtualnego ma odbywać się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego na instalacji OZE i licznika u odbiorcy. Sprzedawca rozlicza energię sumarycznie zbilansowaną wytworzoną i pobraną, jednak w odróżnieniu od obecnego prosumenta indywidualnego, prosument wirtualny zapłaci za dystrybucje energii. W przypadku prosumenta wirtualnego energia musi zostać przesłana z instalacji do odbiorcy, nie występuje więc autokonsupcja, a co za tym idzie prosument ponosi pełne koszty dystrybucji. Korzyścią jest własna energia z OZE. Rozliczenie ilości energii wprowadzonej do sieci ze źródła w stosunku do pobranej wynosiłoby1:1.

Prosumenci wirtualni będą korzystać zwłaszcza z elektrowni słonecznych. Inwestorami mogą być nie tylko deweloperzy farm fotowoltaicznych, ale także drobni inwestorzy, mieszkańcy oraz samorządy. Gminy mają w swoich zasobach tereny które mogłyby zostać przeznaczone na farmy fotowoltaiczne. Z energii korzystaliby mieszkańcy, a także osoby ubogie energetycznie.

Wirtualny prosument w innych krajach

Na Litwie wirtualny prosument funkcjonuje już od października 2019 r. W tym czasie weszły zmiany w prawie które umożliwiły produkcję energii przez prosumenta w instalacji OZE oddalonej od miejsca poboru. Wtedy zezwolono również na współużytkowanie jednej elektrowni przez grupę odbiorców.

Jak podkreśla firma Ignitis, umożliwia to wytwarzanie energii elektrycznej w jednym obiekcie i zużycie jej w innym niezależnie od odległości, a także dystrybucję energii z odległej elektrowni do grupy odbiorców.

Projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii nie jest jeszcze gotowy. Wg informacji, które podaje portal WysokieNapiecie.pl, nadal trwają dyskusje nad szczegółowymi rozwiązaniami. Poruszane są m.in. tematy wyposażenia prosumentów wirtualnych i zbiorowych w liczniki, które umożliwiałyby godzinowe odczyty pobranej energii elektycznej. Kolejnym poruszonym problemem są nadwyżki energii. Obecnie nieodebrana nadwyżka przebada po 12 miesiącach. Pod rozwagę brana jest możliwość odebrania nadwyżki w czasie nieokreślonym. Jednak ostateczna decyzja będzie zaprezentowana dopiero po publikacji projektu.
Zapisy dyrektywy RED II dotyczące prosumentów powinny zostać wprowadzone do końca czerwca tego roku.

fot. Freepik.com

/źródło: wysokienapiecie.pl, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka