• +48 502 21 31 22

Regulamin korzystania z Serwisu Plusydlabiznesu.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Plusydlabiznesu.pl

Na podstawie dyspozycji art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019, poz. 123) Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE oraz dostawca technologii Ireneusz Burek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOFT-IB Ireneusz Burek, ustalają niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem).
     
      I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, utworzony na podstawie dyspozycji art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa w szczególności:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym;
 • zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www. plusydlabiznesu.pl 

 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:
 1. telefonicznie pod numerem: 533 355 677
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – [email protected]
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.plusydlabiznesu.pl
 4. pocztą tradycyjną na adres: Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE, Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16.
 1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczonych na stronie www.plusydlabiznesu.pl
 3. Zakazane jest wysyłanie przez Użytkownika informacji o treści i charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 4. W przypadku wysłania treści określonych w ust. 5 powyżej Usługodawca może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w Kodeksie cywilnym. 

 

      II. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Pracodawca – pełnoletnia osoba fizyczna, podmiot będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która przekazuje Usługodawcy informację dotyczącą poszukiwania Pracowników wraz z Ofertą Pracy.
 4. Pracownik – osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica), zainteresowana kontaktem z podmiotami oferującymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, a także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o samozatrudnienie, która celem aplikowania na Oferty Pracy zamieszczone w Serwisie skorzysta z Formularza rekrutacyjnego. 
 5. Formularz rekrutacyjny – zespół udostępnionych przez Użytkownika Danych Osobowych przesłanych do Usługodawcy umożliwiająca aplikacje na wybrane przez Użytkownika Oferty Pracy. 
 6. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 8. Serwis– zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem internetowym: www.plusydlabiznesu.pl.
 9. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą, poprzez wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 10. Usługodawca – Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE i dostawca technologii Ireneusz Burek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOFT-IB Ireneusz Burek,
 11. Ustawa - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002
  Nr 144, poz. 1204, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 12. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 13. Rejestracja – Użytkownik, po prawidłowym zarejestrowaniu, uzyskuje Konto oraz uprawniony jest za pośrednictwem czynności technicznych do składania oświadczeń woli w tym do zarządzania przekazanymi przez Użytkownika danymi; 
 14. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Użytkownika, utworzony w wyniku prawidłowej Rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane Użytkownika podane przy rejestracji lub na dalszych etapach współpracy; 
 15. Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, określone w załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiące jego integralną część. 


  III. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 16. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, jest zobowiązany zaakceptować niniejszy Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie Serwisu i rozpoczęcie korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 17. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi dla: 
 1. osób odwiedzających Serwis Usługodawcy – polegające na możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie bez konieczności dokonywania Rejestracji w Serwisie; 
 2. Osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej – polegające na umożliwieniu: 
 • dokonania rejestracji oraz założenia Konta w Serwisie; 
 • otrzymywania powiadomień o wydarzeniach oraz innych danych umieszczonych w Serwisie (w tym ofert pracy, ofert innych Użytkowników)
 • rejestracji w wydarzeniach (jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w procesie rejestracji, podczas wydarzenia oraz po nim)
 • zgłoszeniu zapytania do Administratora i innych Użytkowników
 • dostępu do danych innych Użytkowników, którzy zgłosili chęć uczestnictwa we wspólnych projektach lub wydarzeniach; 
 • zamieszczenia CV oraz informacji o poszukiwanym zatrudnieniu (w tym przeglądania Ofert Pracy oraz aplikowania na wybrane Oferty Pracy); 
 1. Przedsiębiorców – polegające na rozszerzeniu możliwości przewidzianej dla osoby fizycznej – lit.b) polegające na:
 • Powiązaniu Użytkownika z Firmą (przedsiębiorstwem) jako jej właściciel lub osoba repezentująca Firmę;
 • korzystanie z Modułu Agencja Pracy;
 • umożliwieniu zamieszczania Ofert pracy w Serwisie;
 • korzystanie z Modułu Edukacja;
 • korzystanie z promocji rozszerzonej Firmy (w tym widocznej na portalach zewnętrznych). 


  IV. Wymagania techniczne
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
 2. Komputer osobisty lub inne urządzenie mobilne połączone z siecią Internet;
 3. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera/urządzenia mobilnego dokumentów HTML;
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu mobilnym (firewall’e, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe itp.), które uniemożliwiają dostęp do treści zawartych w Serwisie, powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 3 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej Użytkownika włączona jest obsługa Java Script, XML, Macromedia Flash.
 6. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.

  V. Rejestracja 

  1) Konto
 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Użytkownikowi, założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej www.plusydlabiznesu.pl
 2. Usługa Konta polega na umożliwieniu Użytkownikom zarządzanie swoimi danymi osobowymi, jak również bieżący i stały kontakt z Usługodawcą, w celach związanych z wyszukiwaniem treści, wydarzeń, usług oraz ofert pracy, po zalogowaniu się. 
 3. Rejestracja Konta jest dobrowolna i nieodpłatna. 
 4. Konto Użytkownika tworzone jest z chwilą rejestracji. 
 5. Rejestracja następuje na podstawie wypełnienia formularza rejestracyjnego pojawiającego się po kliknięciu w zakładkę „zarejestruj się”.  
 6. W celu dokonania rejestracji i utworzenia Konta, należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Podanie tych danych jest konieczne w celu założenia Konta. 
 7. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 
 8. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „zarejestruj”. Następnie, na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikowi założenia i korzystania z Konta zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej zarejestrowanie Konta. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 9. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się do Serwisu podając wskazany przez siebie login oraz hasło. 
 10. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym jednej cyfry i jednej litery. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia treści login-u i hasła przez Użytkownika osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną ujawnieniem hasła osobom trzecim. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło klikając w link "zapomniałem hasła", w tej sytuacji, na podany adres email zostanie wysłany link umożliwiający nadanie nowego hasła. 
 11. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe w ramach Konta zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.  
 12. Użytkownik posiadający Konto może korzystać, nieodpłatnie z następujących modułów: Firmy, Wizytówki on-line, Ogłoszenia, Artykuły, Użytkownicy, Wydarzenia. 
 13. Użytkownik posiadający Konto może korzystać odpłatnie z następujących modułów: Edukacja, Agencja Pracy. 
 14. Użytkownik, korzystający z modułu Agencja Pracy, ma prawo do zmieszczenia w Serwisie własnego CV, listu motywacyjnego, innych danych i dokumentów, które powinny być zgodne z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. 
 15. Płatność z tytułu korzystania z dodatkowych usług następuje w chwili włączenia usługi, płatność następuje za pośrednictwem Przelewy24 lub może zostać dokonana przelewem tradycyjnym. Cennik usług . 
 16. Użytkownik, po utworzeniu Konta jest uprawniony do powiązania swojego Konta z firmą (przedsiębiorstwem), której jest właścicielem lub osobą uprawniona do jej reprezentacji. 
 17. Po wprowadzeniu danych Firmy, Usługodawca dokonuje weryfikacji prawdziwości wprowadzonych danych w rejestrze handlowym KRS lub w CEIDG. Po weryfikacji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą powiązanie Konta z Firmą. 


  VI. Rozwiązanie umowy 
 1. Użytkownik posiadający Konto, może je w każdym czasie usunąć poprzez zgłoszenie wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza lub zgłoszenie do Administratora, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (login) i hasła. W konsekwencji powyższego umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Konto Użytkownika zostaje usunięte.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust. 1, Usługodawca potwierdzi usunięcie Konta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail).
 3. Z ważnych przyczyn oraz w przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z konta przez okres 3 lat, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika. O zamiarze usunięcia konta Usługodawca informuje Użytkownika drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila), zakreślając Użytkownikowi odpowiedni termin na ewentualny sprzeciw. Informacja powyższa stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni będzie równoznaczna z brakiem sprzeciwu w tym zakresie, w konsekwencji czego dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (za wypowiedzeniem Usługodawcy) oraz usunięcia konta Użytkownika. 
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: 
 5. korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu; 
 6. korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie; 
 7. korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje; 
 8. przesyłanie lub umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.
 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta może zostać złożone Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Serwisie. 
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta z Serwisu. 
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy. 
 4. Usługodawca jest uprawniony do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie, jeżeli dysponuje w tym celu uzasadnionymi podstawami, w szczególności dla ochrony interesów, praw i wolności, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich.

  VII. Prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu
 1. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są w szczególności do:
 2. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami Regulaminu;
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 1. Użytkownik jest właścicielem Konta i jest odpowiedzialny za wszelkie sytuacje mające związek z Kontem. 
 2. Ze względu na charakter świadczonych usług, podanie danych osobowych Użytkownika jest konieczne. W przypadku niedozwolonego skorzystania z Usług, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy które znajdują się w Serwisie w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 5. Użytkownik ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zamieszczać w informacje, dokumenty i inne dane dotyczące jego profilu, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 6. Zabronione jest kopiowanie materiałów zamieszczonych w Serwisie a także ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług i Serwisu poprzez stosowną zmianę Regulaminu.

  VIII. Treść Serwisu oraz jego przeglądanie
 1. Usługodawca zajmuje się prowadzeniem i administrowaniem Serwisem.
 2. Usługodawca nie jest stroną umowy w przedmiocie Ofert Pracy przedstawionych w Serwisie, każdorazowo są nimi Użytkownicy Serwisu (Pracodawcy i Pracownicy). 
 3. Umieszczone w Serwisie Oferty i informacje mają jedynie charakter informacyjny, nigdy nie stanowią Oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ich prawdziwość i aktualność jest uzależniona od informacji dostarczanych przez Użytkowników. 


  IX.Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
 2. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji przesyłanych za pośrednictwem Serwisu;
 3. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub w którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
 4. szkody będące wynikiem problemów, o których mowa w lit. c powyżej;
 5. szkody będące wynikiem przerw w świadczeniu Usług w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu Użytkownika, systemu stosowanego przez Użytkownika lub też innymi okolicznościami, które nie powstały na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługodawcy lub podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn, które nie są zależne od niego. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z działaniem Serwisu lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze Stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 3. Za wszystkie skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik korzystający z Serwisu.
 4. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, od dnia zgłoszenia reklamacji. 
 6. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
  1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej); 
  2. przedmiot reklamacji; 
  3. okoliczności uzasadniające reklamację. 
 7. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji. 


  X. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. W związku z  art. 6 pkt. 1) Ustawy Usługodawca informuje Użytkowników o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 3. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:
 1. złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 1. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 2. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
 1. włączona zapora sieciowa;
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 4. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 5. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 6. szyfrowanie transmisji danych;
 7. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 8. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.


  XI. Dane osobowe
 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Informacje określone w art. 13 ust. 1-2 RODO, w tym dane administratora, informacje o celach i podstawach przetwarzania, odbiorcach danych, a także o okresach przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania znajdują się w Polityce prywatności . 
 3. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże może być niezbędne do świadczenia danej Usługi. Jeżeli w tym ostatnim przypadku Użytkownik odmówi podania określonych danych osobowych, Użytkownik może być pozbawiony dostępu do konkretnej Usługi.
 4. Zgodnie z Użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 4. prawo usunięcia danych, 
 5. prawo ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo przenoszenia danych;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


  XII. Informacje dotyczące celu oraz funkcji oprogramowania bądź danych wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik
 1. Serwis internetowy www.plusydlabiznesu.pl wykorzystuje pliki Cookies, które zawierają określone informacje umożliwiające w szczególności identyfikację połączenia. 
 2. Serwis wykorzystuje pliki Cookies wewnętrzne dla realizacji procesów koniecznych do zapewnienia realizacji funkcjonalności Serwisu Usługodawcy, w szczególności w celach statystycznych oraz reklamowych. 
 3. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce internetowej poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki oraz ich nie usuwanie. Większość przeglądarek w sposób domyślny posiada włączone funkcje umożliwiające zapis plików Cookies.
 4. Użytkownik może w każdej chwili ograniczyć bądź wyłączyć możliwość przetwarzania plików Cookies przez swój system teleinformatyczny, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Brak skorzystania z takiego wyłączenia lub ograniczenia oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na takie działania.
 5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych danych dotyczących Użytkownika, niż wskazane w powyższych plikach Cookies. Przechowywanie plików Cookies lub uzyskiwanie dostępu do plików Cookies nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika oraz oprogramowaniu, jakie jest zainstalowane w tym urządzeniu.
 6. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności . 


  XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zawiera treści, które są chronione prawem autorskim, prawem własności intelektualnej, jak również dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które bez zgody Usługodawcy nie mogą być powielane ani rozpowszechniane.
 2. Oznaczenie oraz tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych mają znaczenie wyłącznie informacyjne.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.plusydlabiznesu.pl w zakładce Regulamin. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 4. Usługodawca oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem www.plusydlabiznesu.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 3 dni od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Użytkownika, który zarejestrował Konto w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie. 
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2020 
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązując przepisy prawa.
Wyszukiwarka