• +48 502 21 31 22

Największe bezrobocie panuje wśród najmłodszych

Osoby pracujące stanowiły 56,2% ludności w wieku 15-89 lat w I kwartale 2022 r. 15,6 mln osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1 mln pracował w niepełnym wymiarze.

Największe bezrobocie panuje wśród najmłodszych

Największe bezrobocie w Polsce można zaobserwować wśród osób najmłodszych – wśród osób aktywnych zawodowo w wieku 15-24 lat bez pracy pozostaje 10,2% z nich. To kilka razy więcej niż w pozostałych grupach.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego i Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w I kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58% ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z IV kwartałem 2021 r. wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie, natomiast w odniesieniu do I kwartału 2021 r. zwiększył się o 0,7 pkt proc.

Jeśli chodzi o liczbę osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat, to w w okresie styczeń-marzec 2022 r. wyniosła ona 17,250 mln. 16,714 mln z nich stanowili pracujący, natomiast 536 tys. – bezrobotni.

Osoby pracujące stanowiły 56,2% ludności w wieku 15-89 lat w I kwartale 2022 r. To mniej o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wskaźnik ten zwiększył się o 1,2 pkt proc. 15,641 mln osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1,073 mln pracowało w niepełnym wymiarze.

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności głównego miejsca pracy, największy wzrost liczby pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 85 tys.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 55 tys.) oraz w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 24 tys.). Największy spadek dotyczył natomiast administracji publicznej i obrony narodowej (o 72 tys.), edukacji (o 53 tys.) oraz handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając motocykle (o 36 tys.).

Osoby bezrobotne stanowiły w I kwartale 2022 r. 3,1% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat. To więcej niż w poprzednim kwartale – o 0,2 pkt proc. oraz mniej w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku – o 0,9 pkt proc. Stopa bezrobocia była niższa wśród kobiet niż mężczyzn (3% wobec 3,2%).

Bezrobocie zwiększyło się w skali kwartału w większości analizowanych grup wieku – jedynie wśród osób w wieku 25–34 lata nastąpił minimalny spadek. Natomiast w porównaniu z I kwartałem 2021 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich grupach wieku. Nadal największe bezrobocie obserwowano wśród osób najmłodszych, w wieku 15-24 lat, dla których stopa bezrobocia wyniosła 10,2%. Wśród osób w wieku 25-34 lat natężenie bezrobocia kształtowało się na poziomie 3,6%, 35-44 lata – 2,6%, a 45-89 lat – 2,2%. Wśród osób w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) stopa bezrobocia wyniosła 3,2%.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka