• +48 502 21 31 22

Jak przygotować się do projektów transgranicznych. Biznes na granicy - Chałupki

Projekt: Turystyka i rekreacja Memorandum Gospodarcze PL-CZ Porozumienia i umowy Współpraca polsko-czeska Środowisko, jakość życia, ekologia Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Sygnatariusze transgranicznego memoranda gospodarczego zapoznali się ze planowanymi priorytetami projektów zarządzanych przez euroregiony.

Jak przygotować się do projektów transgranicznych. Biznes na granicy - Chałupki


W ramach cyklu spotkań "biznes na granicy" na Zamku w Chałupkach, w dniu 20 04 2022, odbyło się spotkanie poświęcone możliwościom wykorzystania środków unijnych w układzie transgranicznym.

Spotkanie zorganizowane przez Komitet Sterujący Memorandum Gospodraczego z 2019 roku było też okazją do przypomnienia idei integracji pomiędzy Subregionem Zachodnim Województwa Śląskiego i Krajem Morwsko Śląskim. Podczas spotlkania do memorandum przystapiły Gmina Krzyżanowice oraz czeska Gmina Stonava (gmina w powiecie Karwina w Czechach, w której dużą mniejszość stanowią Polacy). Osobiście dokument sygnatariusza memorandum odebrali wójt Krzyżanowic - Grzegorz Utracki oraz wójt gminy Stonava - Andrzej Feber.   Jak zaznaczył Krzysztof Dybiec - integracja transgraniczna jest jedynym słusznym kierunkiem i szansą na rozwój gospodarczy regionu, czego dowodem jest już trzydzestu siedmiu sygnatariuszy memoranda. Ivo Bartecek dodał, że obok porozumienia najważniejsze są wspólne działania, głównie z zakresie rozwojuy małych firm, wzmacniania rynku pracy oraz walki ze skutkami deopolulacji. Prelekcja dyrektor biura Euroregionu SILESIA Daria Kardaczyńska, przedstawiła w zarysie priorytety, które będą wspierany z nowej puli unijnego wsparcia 2022 - 2007. Referując, Daria Kardaczyńska zwróciła uwagęna podobieństwo do wcześniejszych projektów oraz nwe elementy, do którym np. należy nowy priorytet Przedsiebiorczść (dedykowany dla tzw. dużych projektów). 

Zobacz prezentację przedstawioną przez Darię Kardaczyńską


Dyrektor biura EuroregionuŚLąsk  Ćieszyński - Bogdan Kasperek, w swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagą na dobre przykłady w realizacji wcześniejszych projektów polsko - czeskich.  


Zobacz prezentację przedstawioną przez Bogdana Kasperka. 


W celu zwiększenia efektywności działań wspierania internacjonalizacji biznesu, zostało otwarte biuro, które będzie prowadzone przez Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE we współpracy z Instytutem Współpracy Trangranicznej w Ostrawie. Podczs spotkania nastąpiło oficjane przekazanie wzajemnych deklaracji o współpracy i prowadzenia biura Śląskiego Porozumienia Gospodarczego i Instytutu Współpracy Transgranicznej w Ostrawie. - Otwarcie naszego biura w Ostrawie to kolejny krok w kieruku internacjonalizacji biznesu i pomocy polskim firmom w wejściu na sąsiedni rynek. Dzięki współpracy z Instytutem Współpracy Transgranicznej w Ostrawie mamy możliwość działać dwukierunkowo. Ale  nowo powstałe biuro ma również za zadanie koordynowanie działań w projektach transgranicznych, co jest bardzo istotne w kontekście "nowego rozdania" środków unijnych, które powinnismy dobrze wykorzystać dla wzmocnienia gospodarczego naszego regionu - zapowiedział Ireneusz Burek, prezes ŚLąskiego Porozumienia Gospodaczego (na zdjęciu wraz z Wiesłaem Firlą, prezesem Instytutu Współpracy Trangranicznej). 

Spotkanie odbywało się pod patronatem konsul generalnej RP Wołłejko - Chwastowicz, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na ogromne znczenie wszelkich działań internacjonalizacji i współpracy gospodarczej pomiędzy Śląskiem a Krajem Morawsko Śląskim. 

Gospodarzem spotkania był Hotel Zamek Chałupki, członek Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE.Ireneusz Burek
fot. slask.online 

Galeria zdjęć

Podobe artykuły

Wyszukiwarka