• +48 502 21 31 22

Braki w pożądanych cechach na rynku pracy

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja Kształcenie kompetencji, ścieżka kariery

Bezrobocie w lipcu wynosiło 5,8 proc., czyli spadło o 0,1 p. proc. Dla pracodawców oznacza to wzrost problemów z pozyskaniem pracowników.

Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu tego roku 5,8 proc., więc w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,1 punktu proc. Liczba osób bez pracy, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wynosi 975 859. W porównaniu do końca czerwca br. liczba ta zmniejszyła się o 17,5 tys. osób, czyli o 1,8 proc . Specjaliści ds. rynku pracy wskazują iż przyczyną takiego stanu rzeczy może być duże zapotrzebowanie na pracę w branżach sezonowych.

Wśród bezrobotnych większość stanowią kobiety (529 609 osób) W województwie śląskim stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 4,7 proc, co stanowi spadek o 0,1 p. proc w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

Niskie bezrobocie - problem pracodawcy

Dla pracodawców niskie bezrobocie oznacza znaczące problemy w pozyskaniu pracowników, zarówno na stanowiska specjalistyczne jak i do prac technicznych i prostych. Część firm wobec tego decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców, szczególnie z państw spoza Unii Europejskiej
Jak twierdzi Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. rynku pracy, aktywizacja osób o statusie osoby bezrobotnej nie zawsze jest prosta. Pośrednictwo pracy jest wystarczające tylko czasami. W wielu przypadkach niezbędne jest nie tylko podnoszenie lub zmiana kwalifikacji, ale nawet wykształcenie postaw, które umożliwią efektywne uczestnictwo w rynku pracy. Do tej pory model polityki ograniczania bezrobocia, mimo licznych poprawek wprowadzanych do ustawy, okazał się nieadekwatny do nowych wyzwań rynku pracy. Powiatowe urzędy w okresie pandemii były skuteczną instytucją w rozdzielaniu środków publicznych do pracodawców.
Poziom bezrobocia utrzymywał się na poziomie nieco wyższym niż w 2019 roku, kiedy w lipcu wynosił 5,4 proc. Analizując dane można założyć, że rynek pracy dość dobrze poradził sobie z dotychczasowymi, negatywnymi skutkami pandemii. Miało na to wpływ niewątpliwie wsparcie ze środków publicznych, którego celem było utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia.

Na Śląsku brakuje rąk do pracy

Jak publikuje UE w Katowicach dane o gospodarce województwa śląskiego z lipca bieżącego roku potwierdzają wcześniejsze przewidywania, iż pierwsze pół roku było czasem powrotu do rytmu comiesięcznych zmian sprzed pandemii, zwłaszcza w kontekście rynku pracy.

Od marca maleje stopa bezrobocia, jej poziom w lipcu br. wyniósł 4,7 proc., czyli o 1,1 p. proc mniej niż w całym kraju. Biorąc pod uwagę nieznaczne zmiany w napływie i odpływie do grupy bezrobotnych można wnioskować że sytuacja na rynku pracy jest dosyć stabilna. Na rynku brakuje nawet rąk do pracy.

Mimo tego, iż w województwie śląskim stopa bezrobocia nie jest duża, to istotne jest jej zróżnicowanie przestrzenne. Na koniec czerwca wartość stopy bezrobocia w Katowicach wyniosła 1,9%, a w Bielsku-Białej,powiecie lędzińskim i Tychach nie przekroczyła 3%. Dla Bytomia wyniosła 9,6%. Obszarami o najwyższym bezrobociu w regionie były również powiat będziński, powiat częstochowski, Piekary Śląskie, powiat kłobucki i powiat wodzisławski – dla nich stopa bezrobocia wynosiła od 7% do 8%
Ostatnie miesiące na rynku pracy były korzystne zwłaszcza dla osób młodych (do 30 roku życia). Czerwiec był bowiem miesiącem spadków liczby osób bezrobotnych w grupach do 25 roku życia oraz do 30 roku życia. Koniec sezonu letniego w branży hotelarskiej i gastronomicznej z widmem ewentualnych kolejnych ograniczeń pandemicznych ukaże czy uda się utrzymać ten pozytywny trend.

Zarówno zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych, jak i przyrost ofert pracy spowodował się zmianę wskaźnika liczby bezrobotnych na 1 ofertę pracy. W czerwcu br. wyniósł on 7 osób na ofertę, co jest podobnym poziomem stwierdzanym w czasie przed pandemią.

Pożądane cechy na wagę złota

Z analizy przeprowadzonej przez ManpowerGroup wynika, iż w Polsce w ostatnich latach znacząco wzrósł niedobór talentów. Nawet 81 proc. pracodawców odczuwa trudności w rekrutacji kandydatów o odpowiednich umiejętnościach i kompetencjach- zarówno twardych jak i miękkich.

Pandemia zmieniła zapotrzebowanie na umiejętności, powodując wzrost znaczenia kompetencji miękkich. Okazuje się jednak, iż znalezienie odpowiednich kandydatów, którzy dysponują pożądanymi umiejętnościami jest wyzwaniem dla firm tak na rynku lokalnym, jak i globalnym.

W Polsce prawie co trzeci pracodawca wskazuje na trudność w pozyskaniu pracownika z zestawem cech takich jak rzetelność, odpowiedzialność i dyscyplina. Na taki problem wskazuje 35 proc. firm biorących udział w badaniu ManpowerGroup.

Więcej niż ćwierć organizacji dostrzega na rynku niedobór pracowników z kompetencjami związanymi z logicznym myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów.

Nieumiejętność przejmowania inicjatywy jest problemem, na który uwagę zwraca 28 proc. pracodawców. Trudne do pozyskania w procesie rekrutacji okazują się również umiejętności krytycznego myślenia i zdolności analityczne, na taki stan rzeczy wskazuje 26 proc. badanych pracodawców. 24 proc. przedsiębiorców odczuwa braki w pracownikach wyróżniających się odpornością oraz elastycznością działania.

Umiejętności z obszaru rozwiązywania problemów również w 2018 roku były uznane za deficytowe. Są one jednocześnie jedną z najtrudniejszych kompetencji miękkich do pozyskania. Ich niedobór na rynku pracy w 2018 roku zauważało 31 proc. przedsiębiorców. Trzy lata temu 30 proc przedsiębiorstw podkreślało również, iż wyzwaniem jest znalezienie pracowników, którzy potrafią współpracować. Deficytowe były również takie kompetencje jak: komunikacja (29 proc.), organizacja (29 proc.) oraz zarządzanie (14 proc.). Są to odmienne umiejętności niż te, które wskazywane są w tegorocznej edycji badania.

Na znaczeniu zyskują obecnie tzw. kompetencje transferowalne czyli takie, które są potrzebne w każdej branży i pozwalają na dostosowywanie się do nowych zadań oraz sprawnego działania w środowisku biznesowym. Umiejętności miękkie są wskazywane przez pracodawców jako najtrudniejsze do pozyskania, a umożliwiają funkcjonowanie na dzisiejszym niepewnym rynku pracy. Wiedza jest w pracy kluczowa, natomiast tylko w połączeniu z kompetencjami miękkimi umożliwia na osiąganie optymalnych rezultatów przez pracowników. Trudności w pozyskaniu kadry związane z pozyskaniem kadry o pożądanych umiejętnościach wynikają zarówno z braku skutecznej strategii zarządzania talentami. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie modeli kompetencyjnych, które zapewnią organizacji konkurencyjność w branży i pozwolą na realizację celów biznesowych. Istotne jest przyjrzenie się zasobom firmy w postaci umiejętności i talentów pracowników, a także określenie luk kompetencyjnych. Zarządzanie talentami polega na rozwijaniu tak samo umiejętności technicznych jak i kompetencji miękkich. Celem efektywnego rozwijania kompetencji kadry istotne jest budowanie kultury organizacyjnej, która wzmacnia chęć poszerzania wiedzy. Pracownicy powinni być wspierani poprzez inwestowanie w ich rozwój. Wśród aktywności rozwojowych powinny być nie tylko warsztaty i szkolenia, ale również indywidualne sesje rozwojowe, które łączą w sobie trening, coaching oraz mentoring.

Braki kompetencji

Światowa lista brakujących kompetencji nie różni się znacznie od polskiej. Pracodawcy mają problem ze znalezieniem odpowiedzialnych, zdyscyplinowanych i rzetelnych pracowników. Za granicą niedobór takich cech zauważa 28 proc. firm. Brakuje również kandydatów wyróżniających się odpornością i elastycznością (25 proc.) oraz inicjatywą (25 proc.) Tym co odróżnia globalną listę od listy polskiej są takie cechy jak przywództwo i wpływ społeczny. Niedobór tych kompetencji odczuwa 20 proc. zagranicznych pracodawców. Polskie natomiast nie sygnalizują ich w pierwszej piątce umiejętności trudnych do pozyskania.

Kwalifikacje przyszłości

Jak wskazuje raport World Economic Forum „The Future of Jobs Report 2020” nawet 50 proc. pracowników będzie musiało się przekwalifikować do 2025 roku.

Na liście kompetencji przyszłości poza umiejętnościami technologicznymi znalazły się także umiejętności takie jak kreatywność, innowacja, przywództwo i wpływ społeczny. Po raz pierwszy znalazły się na niej również kompetencje związane z inteligencją emocjonalną tj. odpornością, elastycznością i tolerancją na stres.

Śląskie Porozumienie Gospodarcze dla pracowników

Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE wspiera rozwój gospodarczy Subregionu Zachodniego. Pośród jego celów wyróżniona jest realizacja działań w obszarze rynku pracy, edukacji i depopulacji. Wobec tego priorytetem jest podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmacniania zasobów lokalnego rynku pracy m. in poprzez działania na rzecz doradztwa zawodowego oraz poprawy współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami. Dla osób szukających nowej ścieżki kariery i rozwoju powstała specjalna platforma z lokalnymi ofertami pracy.

/oprac. d/

fot. freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka