• +48 502 21 31 22

Projekt zmian w Kodeksie pracy przyjęty przez rząd

Szkodliwe substancje mogą mieć poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników i ich potomstwa.

Projekt zmian w Kodeksie pracy przyjęty przez rząd

Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy. Chodzi dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów. Dyrektywa rozszerza ich wykaz o substancje reprotoksyczne, czyli szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, celem zmiany jest jeszcze skuteczniejsza ochrona zdrowia pracownic i pracowników.

Nowelizacja Kodeksu pracy polega na zmianie artykułu 222 o ochronie "przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi, na mocy których rozszerza się katalog substancji oraz umożliwia wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy". Chodzi m.in. o toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego i metale. Substancje te występują przede wszystkim przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym i kosmetycznym, a także w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych.

Substancje reprotoksyczne mogą niekorzystnie wpływać na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa. MRPiPS zwróciło uwagę, że podobnie jak w przypadku czynników rakotwórczych lub mutagenów wzbudzają one szczególnie duże obawy, ponieważ mogą mieć poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników i ich potomstwa.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, natomiast przepisy wykonawcze wydane na podstawie aktualnego upoważnienia ustawowego art. 222 par. 3 Kodeksu pracy zachowają moc przez 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka