• +48 502 21 31 22

Pracownika zatrudnionego na czas określony należy poinformować o przyczynie zwolnienia

W przypadku braku takiej informacji pracownik zatrudniony na czas określony jest pozbawiony istotnych danych niezbędnych do oceny ewentualnej bezpodstawności.

Pracownika zatrudnionego na czas określony należy poinformować o przyczynie zwolnienia

Pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dotyczył wykładni klauzuli 4 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony zawartego 18 marca 1999 r. Wniosek został przedstawiony w ramach postępowania toczącego się pomiędzy K.L., pracownikiem, z którym rozwiązano stosunek pracy, a X sp. z o.o., byłym pracodawcą K.L. TSUE orzekł we wyroku, że "prawo Unii stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu zezwalającemu pracodawcy na nieprzedstawianie uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem, podczas gdy jest on do tego zobowiązany w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony". TSUE zauważył, że w przypadku braku takiej informacji pracownik zatrudniony na czas określony jest pozbawiony istotnych danych niezbędnych do oceny ewentualnej bezpodstawności zwolnienia oraz do rozważenia wszczęcia postępowania sądowego.

– Ponieważ takie odmienne traktowanie narusza prawo podstawowe do skutecznego środka prawnego, sąd krajowy rozpatrujący spór między jednostkami jest zobowiązany odstąpić od stosowania uregulowania krajowego w niezbędnym zakresie, jeśli nie jest możliwe dokonanie wykładni tego uregulowania zgodnej z prawem Unii – orzekł TSUE.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka