• +48 502 21 31 22

Rynek pracy niepełnosprawnych w dobie pandemii

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Pandemia koronawirusa spowodowała zmianę w rynku pracy również dla osób z niepełnosprawnościami. Zmniejszył się odsetek osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

Fundacja Aktywizacja przeprowadziła drugą edycję badań na temat rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie COVID-19. Okazuje się, że pandemia koronawirusa nie spowodowała dużej zmiany w aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Mimo trwającej pandemii pracownicy nadal byli zaangażowani w poszukiwanie nowej pracy po jej utracie lub w poszukiwanie pracy o lepszych, atrakcyjniejszych warunkach. Również mimo niesprzyjających okoliczności i pogarszających się warunków badani wykazali dużą motywacje i gotowość do pracy.

Gorsze warunki pracy

Jak wskazują dane Fundacji Aktywizacja w czasie pandemii zmniejszyła się liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, a także liczba ich godzin pracy, można więc stwierdzić że pandemia wpłynęła na warunki pracy niepełnosprawnych. Porównując obie edycje badań Fundacji Aktywizacja okazuje się że mimo wysokiego wskaźnika utrzymania zatrudnienia doszło do spadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z 98 proc. do 94,2 proc. ankietowanych. Wzrósł także odsetek osób, które pracują w zmniejszonym wymiarze godzin z 22 proc. do 37,5 proc oraz osób pracujących na chronionym rynku pracy z 21 proc do 24,9 proc.

Biorąc pod uwagę wyniki badania można zaobserwować spadek jakości zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Jak twierdzi Agata Gawska, senior ekspert ds. rynku pracy z Fundacji Aktywizacja przejście z rynku otwartego na rynek chroniony spowodowane jest uwarunkowaniami gospodarczymi i trudnościami w znalezieniu pracy. Mimo że pozwala na aktywność zawodową to w mniejszym stopniu włącza w społeczeństwo, co powoduje negatywne skutki dla samodzielności i samooceny osób z niepełnosprawnościami

Więcej zwolnień

Przeprowadzone badanie pokazuje również negatywne oddziaływanie pandemii na badanych pracodawców. W grupie niepełnosprawnych, niepracujących osób nastąpił wzrost zwolnionych z pracy z powodu problemów pracodawcy spowodowanych pandemią koronawirusa z 57,2 proc. do 82,3 proc. Wśród badanych osób z niepełnosprawnościami odnotowano znaczny odsetek osób, które straciły pracę z przyczyny pandemii- 21,8 proc. Również 34,6 proc. badanym nie została przedłużona umowa.

Strach o stratę pracy

Pozytywnym faktem jest spadek liczby osób obawiających się o wprowadzenie zmian w zatrudnieniu z 17 proc. do 10,8 proc. Co ciekawe, biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik utrzymania zatrudnienia równy 78,8 proc. przy jednoczesnym spadku warunków pracy, badanie sugeruje że pracownicy z niepełnosprawnością wykazują się dużą zdolnością adaptacji do nowych warunków rynkowych, które zmieniła pandemia.

/źródło: pulsHR, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka