Strona główna » Wiadomości » Hotele, pensjonaty, kwatery » Zameczek Petrovice koło Karwiny oferuje noworoczne brunche

Zameczek Petrovice koło Karwiny oferuje noworoczne bruncheZameczek Petrovice proponuje, zyskujące ostatnio na popularności, brunche, które zapewnią gościom komfort i wygodę.

Artykuł opracowany przez:

Opieraj¹c siê na popularnych w Czechach brunchach, czyli JEDZ ILE CHCESZ, Zameczek postanowi³ ju¿ drugi raz zaproponowaæ wszystkim, którzy po zabawie sylwestrowej nie bêd¹ mieli chêci lub si³y do gotowania potraw noworocznych, tê w³aœnie alternatywê. Chodzi o fakt, ¿e p³ac¹c raz, bêdzie mo¿na zjeœæ, ile cia³o pozwala. Szef kuchni Pavel Èadil ponownie przygotowa³ dla goœci wykwintne dania, które powinny zaspokoiæ gust ka¿dego kustosza. 
 
Brunch bêdzie serwowany 1 stycznia 2019 roku w godzinach od 12:00 do 16:00. Ze wzglêdu na fakt, i¿ iloœæ miejsc jest ograniczona, nale¿y zakupiæ bilet wstêpu w recepcji hotelu w cenie 750 czk. Bilet na Brunch 2019 w Zámeèku Petrovice mo¿e byæ te¿ znakomitym pomys³em na prezent swi¹teczny. Jako upominek sprawdz¹ siê tak¿e inne vouchery, które mo¿na zakupiæ w recepcji hotelu. Mog¹ to byæ vouchery do restauracji, bilety wstêpu do przepiêknego wellness czy te¿ vouchery zawieraj¹ce wszelkie atrakcje, które Zameczek proponuje.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej www.zamecek-petrovice.cz lub pod numerem telefonu +420 606 740 810

Opierając się na popularnych w Czechach brunchach, czyli JEDZ ILE CHCESZ, Zameczek postanowił już drugi raz zaproponować wszystkim, którzy po zabawie sylwestrowej nie będą mieli chęci lub siły do gotowania potraw noworocznych, tę właśnie alternatywę. Chodzi o fakt, że płacąc raz, będzie można zjeść, ile ciało pozwala. Szef kuchni Pavel Čadil ponownie przygotował dla gości wykwintne dania, które powinny zaspokoić gust każdego kustosza

Brunch będzie serwowany 1 stycznia 2019 roku w godzinach od 12:00 do 16:00. Ze względu na fakt, iż ilość miejsc jest ograniczona, należy zakupić bilet wstępu w recepcji hotelu w cenie 750 czk. Bilet na Brunch 2019 w Zámečku Petrovice może być też znakomitym pomysłem na prezent swiąteczny. Jako upominek sprawdzą się także inne vouchery, które można zakupić w recepcji hotelu. Mogą to być vouchery do restauracji, bilety wstępu do przepięknego wellness czy też vouchery zawierające wszelkie atrakcje, które Zameczek proponuje.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.zamecek-petrovice.cz lub pod numerem telefonu +420 606 740 810
 
 

Opublikowano: 2018-12-14

Artykuł opracowany we współpracy z:

Powrót do listy »

Więcej artykułów