• +48 502 21 31 22

Projekt ustawy o rynku pracy. Jakie zmiany przygotowano?

Pracodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za zatrudnienie osoby po 60. lub 65. roku życia.

Projekt ustawy o rynku pracy. Jakie zmiany przygotowano?

Dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających seniorów, wprowadzenie pożyczki edukacyjnej dla wszystkich bezrobotnych czy bon na zasiedlenie bez ograniczeń wiekowych – to niektóre z założeń projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Wypełnia on założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, stanowiąc realizację części tzw. kamienia milowego. Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, założenia obowiązującej ustawy z 20 kwietnia 2004 r. są już w większości nieaktualne, dlatego działania publicznych służb zatrudnienia dostosowane będą do obecnej sytuacji na rynku pracy.

Wprowadzona zostanie nowa forma pomocy skierowana do przedsiębiorców zatrudniających seniorów. Firma będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za zatrudnienie osoby poszukującej pracy, która ukończyła 60 lat w przypadku kobiety lub 65 lat w przypadku mężczyzny. Dofinansowanie wynagrodzenia będzie przysługiwało przez 24 miesiące.

Projekt przewiduje poszerzenie grupy klientów powiatowych urzędów pracy o osoby bierne zawodowo, które będą mogły skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w kwestiach takich jak rozwiązanie problemów zawodowych, wybór ścieżki kariery, zmiana kwalifikacji, uzyskanie informacji zawodowej, określenie predyspozycji zawodowych oraz pomoc pośrednika pracy.

Wprowadzony zostanie tzw. pakiet aktywizacyjny umożliwiający łączenie kilku form pomocy kierowanych do jednego bezrobotnego. Zostanie on wprowadzony z myślą o tych bezrobotnych, wobec których niezbędne jest zastosowanie wielopoziomowego, kompleksowego wsparcia, aby umożliwić im powrót i utrzymanie się na rynku pracy, zmianę kwalifikacji lub podjęcie pierwszego zatrudnienia. Pojawi się również "staż plus" polegający na ułatwieniu nabywania nie tylko umiejętności, ale także kwalifikacji zawodowych premiowanych wypłatą dodatku do stypendium dla stażysty i premią dla pracodawcy. Zastąpi on przygotowanie zawodowe dorosłych, które jest rzadko wykorzystywane. W każdym PUP-ie będzie też wyznaczony zostanie doradca ds. osób młodych.

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzona zostanie pożyczka edukacyjna w wysokości do 400% przeciętnego wynagrodzenia, którą będzie można wykorzystać na opłacenie np. kosztów szkolenia czy studiów podyplomowych. Osoby bezrobotne bez względu na wiek będą mogły także ubiegać się o bon na zasiedlenie. Kolejne rozwiązanie dotyczy podwyższenia do 18 lat wieku dziecka niepełnosprawnego, którego koszty opieki starosta będzie mógł zrefundować bezrobotnemu.

Powiatowe urzędy pracy będą mogły zlecać działania w zakresie reintegracji społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych w celu zmotywowania ich do podejmowania pracy. Ponadto wprowadzony zostanie obowiązek przeprowadzenia przez doradcę ds. zatrudnienia rozmowy z każdą osobą rejestrującą się w PUP w celu ustalenia jej sytuacji, potrzeb i możliwości wejścia lub powrotu na rynek pracy. Doradcy zawodowi oraz doradcy do spraw zatrudnienia zobowiązani zostaną do stałego podnoszenia kwalifikacji i uczestnictwa w szkoleniach wzbogacających warsztat merytoryczny. Projekt przewiduje też zniesione powiązania osoby bezrobotnej z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie, a najniższy odnotowano po raz kolejny w woj. wielkopolskim i śląskim. Zarejestrowanych bezrobotnych ubyło także w powiecie raciborskim, gdzie z końcem minionego miesiąca było ich 1378 – o 80 mniej niż w marcu. Czytaj więcej: Polskie firmy nie planują masowych zwolnień pracowników

fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka