• +48 502 21 31 22

Okres zimowy już trwa. Dodatkowe obowiązki pracodawców

W okresie zimowym pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Okres zimowy już trwa. Dodatkowe obowiązki pracodawców

Od 1 listopada do 31 marca zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy trwa w Polsce okres zimowy. W tym czasie na pracodawcach spoczywają dodatkowe obowiązki w zakresie ochrony pracowników wykonujących pracę w obniżonych temperaturach, ale również odpowiedniego zabezpieczenia firmy i terenów do niej należących.

W przypadku pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni w temperaturze poniżej 10°C obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odzieży chroniącej przed niską temperaturą, a także ciepłych napojów. Konieczne jest także zapewnienie pomieszczenia, w którym pracownicy ogrzeją się lub zmienią odzież – temperatura w takim miejscu nie może być niższa niż 16°C. Kiedy ze względu na rodzaj wykonywanych prac nie jest możliwe zapewnienie wspominanego pomieszczenia, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła do ogrzania – przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W okresie zimowym ważne jest również zagwarantowanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach – nie może być niższa niż 14°C. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie pozwalają na to względy technologiczne. Natomiast w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C.

W okresie zimowym pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określa rozporządzenie Rady Ministrów. Czynności te muszą być związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet. Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w tych dniach wykonywania prac, w których jest to uzasadnione, w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3–4 godzinach pracy, natomiast napoje gorące pracodawca powinien zapewnić w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości w pełni zaspokajającej potrzeby pracowników.

Okres zimowy to także prace na wysokości związane z odśnieżaniem dachów, co wymaga przestrzegania określonych standardów. Można do nich skierować wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Powinien on odbyć instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z wykonaniem tej pracy, a przede wszystkim o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Dodatkowo pracodawca powinien zapewnić właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości, a także wygrodzić i oznakować na chodnikach i ciągach komunikacyjnych strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego z dachu lodu i śniegu.

Codziennym obowiązkiem pracodawcy powinno być również prawidłowe zabezpieczenie dróg i chodników mieszących się na terenie firmy. Chodzi głównie o ich odśnieżanie i zadbanie, by nie były śliskie. Przy silnych opadach śniegu pracodawcy muszą pamiętać o usuwaniu pokrywy śnieżnej z dachów i budowli.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka