• +48 502 21 31 22

Nowe obowiązki dla pracodawców. Informacje o wykorzystaniu dni wolnych w świadectwie pracy

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi nowego urlopu i zwolnienie od pracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało nowy wzór świadectwa pracy.

Nowe obowiązki dla pracodawców. Informacje o wykorzystaniu dni wolnych w świadectwie pracy

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, który wprowadza zmiany w treści świadectwa pracy. Projekt trafił do konsultacji, które mają się zakończyć 11 kwietnia. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. – Proponuje się, aby w świadectwie pracy pracodawca zamieszczał informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika dwóch nowych instytucji wprowadzanych do Kodeksu pracy – wskazano w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.

Nowe regulacje przewidują, że pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze pięciu dni w roku kalendarzowym, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu albo osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Nowelizacja wprowadza także możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej" do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia.

– W związku z tym informacje w świadectwie pracy o wykorzystaniu przez pracownika tych uprawnień będą niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy przez kolejnego pracodawcę, który będzie zatrudniał pracownika w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy – tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dlatego zaproponowano nowy wzór świadectwa pracy. – Proponowane zmiany w pomocniczym wzorze świadectwa pracy obejmują uzupełnienie treści świadectwa o informacje dotyczące wykorzystania zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika oraz urlopu opiekuńczego. Dodatkowo konieczne jest dokonanie zmian w tym wzorze ze względu na zmiany wprowadzane ww. ustawą do Kodeksu pracy w zakresie urlopu rodzicielskiego – dodaje resort.

Ministerstwo zwróciło też uwagę, że dostosowanie treści świadectwa pracy jest niezbędne ze względu na nowelizację Kodeksu pracy z grudnia 2022 r., która od 7 kwietnia wprowadza do przepisów możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej. Powyższa ustawa przewiduje m.in. regulacje dotyczące okazjonalnej pracy zdalnej. – Z inicjatywą wykonywania takiej pracy będzie mógł wystąpić wyłącznie pracownik, zaś wymiar takiej pracy został ograniczony do 24 dni w roku kalendarzowym. W konsekwencji niezbędne jest, aby pracodawca zamieszczał w świadectwie pracy także informację o liczbie dni wykonywania takiej pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Umożliwi to kolejnemu pracodawcy zatrudniającemu pracownika w tym samym roku kalendarzowy, prawidłowe ustalenie pozostałego do wykorzystania wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej – wyjaśnia MRiPS.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka