• +48 502 21 31 22

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej? Nowelizacja Kodeksu pracy

Nowela przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach.

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej? Nowelizacja Kodeksu pracy

Senat przyjął z poprawkami nowelizację Kodeksu pracy, która na stałe wprowadza do przepisów pracę zdalną. Za nowelizacją ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się dwóch. Nowelizacja wróci teraz do Sejmu.

Regulacja wprowadza do przepisów definicję pracy zdalnej. Zgodnie z nią będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Poprawki dotyczą m.in. zwiększenia wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym. W tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika jak np. konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny. Nowela przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Według nowelizacji pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży – chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Kolejna poprawka wydłuża termin wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy.

Dodatkowo regulacja zakłada, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy. Badanie będzie mogła przeprowadzać również policja.

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka