• +48 502 21 31 22

Co czwarty Polak doświadczył mobbingu

Z perspektywy przepisów prawa pracy pracodawca jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy.

Co czwarty Polak doświadczył mobbingu

26% Polaków doświadczyło mobbingu – wynika z badania pracowni Social Changes. 68% badanych nie spotkało się ze zjawiskiem, a 6% nie wyraziło swojego zdania.

Podczas badania respondenci byli pytani, czy kiedykolwiek doświadczyli mobbingu, przy czym podawana im była następująca definicja zjawiska: "Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników".

Kwestia zagrożenia mobbingiem coraz częściej pojawia się w dyskursie medialnym ze względu m.in. na spadek bezrobocia i równoczesny wzrost oczekiwań co do miejsca pracy, ale też wstąpienia nowego pokolenia na rynek pracy - pokolenia, które wykazuje mniejszą tolerancję wobec mobbingu w porównaniu ze starszymi rocznikami.

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, czyli przede wszystkim reagować na wystąpienie w firmie zachowań, które mogą być zakwalifikowane jako mobbing oraz podejmować działania, które mają na celu niedopuszczenie do wystąpienia mobbingu. Wśród najczęściej wybieranych przez firmę sposobów na przeciwdziałanie mobbingowi są: procedury antymobbingowe, komisje antymobbingowe, pełnomocnik do spraw przeciwdziałania mobbingowi czy szkolenia antymobbingowe dla pracowników oraz kadry zarządzającej.

Z perspektywy przepisów prawa pracy pracodawca jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której sam jest mobberem, jak i sytuacji, w których mobberem jest inna osoba. Faktyczny mobber, jeśli nie jest nim pracodawcą, może ponieść ewentualnie odpowiedzialność karną – jeśli zachowania składające się na mobbing będą przestępstwem, na przykład groźby bezprawnej, naruszenia nietykalności cielesnej, stalkingu lub odpowiedzialność cywilną – jeśli ofiara zdecyduje się na przykład na pozew przeciwko sprawcy o naruszenie dóbr osobistych.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka