• +48 502 21 31 22

Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia

Państwowa Inspekcji Pracy może ścigać za nakłanianie pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 wprowadziła nowe uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy. Dotychczas do kompetencji PIP nie należało ściganie wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nowelizacja przyznaje jej takie uprawnienie.

Kolejna zmiana dotyczy możliwości prowadzenia przez PIP kontroli w zakresie PPK podmiotów zatrudniających, które nie są pracodawcami, np. zleceniodawców. – Powierzenie PIP kontroli tych podmiotów jest konieczne dla zachowania równego traktowania wszystkich podmiotów zatrudniających – tłumaczą przedstawiciele PFR Portal PPK.

Zmiany weszły w życie 4 czerwca.

W ustawie o PPK widnieje zapis nakładający na pracodawców w jakikolwiek sposób nakłaniających pracowników do rezygnacji z PPK karę grzywny. – Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego – mówią przepisy.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka