• +48 502 21 31 22

Coraz więcej osób powyżej 50. roku życia jest aktywnych zawodowo

Najwyższy odsetek pracujących powyżej 50. roku życia w ogólnej liczbie pracujących występował w gminach w południowo-wschodniej części woj. podkarpackiego i lubelskiego. Odwrotna sytuacja była w Warszawie i w gminach woj. wielkopolskiego i śląskiego.

Coraz więcej osób powyżej 50. roku życia jest aktywnych zawodowo

W Polsce w 2020 r. aktywność zawodowa osób powyżej 50 lat była wyższa o 1,7% niż przed rok wcześniej. Dane statystyczne wskazują na zwiększanie się liczby i udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Na koniec 2020 r. było 14,4 mln osób w wieku 50 lat i więcej. Stanowiły one 37,6% ogólnej liczby ludności i w stosunku do roku poprzedniego udział ten zwiększył się o 0,2 pkt. proc. W strukturze zbiorowości osób powyżej 50 lat dominują osoby w przedziale wiekowym 60-64 lata i jest to 18,6%.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, najwyższym udziałem osób w tym wieku w ogólnej liczbie ludności charakteryzowały się gminy położone w południowo-wschodniej części woj. podlaskiego, a odwrotną sytuację zanotowano w gminach położonych wokół Poznania i innych dużych miast jak Warszawa czy Kraków.

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2020 r. wśród ogółu osób powyżej 50 lat osoby aktywne zawodowo - pracujące i bezrobotne - stanowiły 33,7%. Co czwarta kobieta powyżej 50 lat była aktywna zawodowo, a współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn wyniósł 43%. W stosunku do 2019 r. liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 3 tys. i stanowiła 68,9% ogółu ludności biernej zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Do najczęstszych przyczyn bierności zawodowej należały: przejście na emeryturę, niepełnosprawność i choroba. Patrząc na wskaźnik zatrudnienia, w 2020 r. dla mężczyzn w wieku 50 lat i powyżej wyniósł 42% i był o 16 pkt. proc. wyższy niż wskaźnik zatrudnienia kobiet.

W październiku 2020 r. przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50 lat wynosiło 5705,23 zł. W tym czasie przeciętne wynagrodzenie mężczyzn w analizowanym wieku było o 8,7% (o 477,07 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. Niemal we wszystkich analizowanych grupach wieku kobiety otrzymywały wynagrodzenie niższe niż mężczyźni.

W 2020 r. według BAEL wśród osób aktywnych zawodowo powyżej 50 lat było 96,7 tys. bezrobotnych. Większość stanowili mężczyźni - 61%. Stopa bezrobocia osób powyżej 50 lat w 2020 r. wyniosła 2,1% i była o 1,1 pkt. proc. niższa niż dla osób powyżej 15 lat. W skali roku stopa bezrobocia osób w wieku 50 lat i więcej zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. W większym stopniu wpływ na to miało zmniejszenie się liczby bezrobotnych kobiet, których ubyło o 5,1 tys.

Najwyższy odsetek pracujących powyżej 50. roku życia w ogólnej liczbie pracujących występował w gminach w południowo-wschodniej części woj. podkarpackiego i lubelskiego. Odwrotna sytuacja była w Warszawie i w gminach woj. wielkopolskiego i śląskiego. Najwięcej pracujących w tej grupie wiekowej działało w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, obsługę rynku nieruchomości, rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, opiece zdrowotnej i w pomocy społecznej.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka