• +48 502 21 31 22

Umowa zlecenie i działalność gospodarcza będą wliczać się do stażu pracy

Zdaniem MRPiPS ustalanie stażu pracy wyłącznie z odwołaniem się do okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy prowadzi do nierównego traktowania.

Umowa zlecenie i działalność gospodarcza będą wliczać się do stażu pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że do stażu pracy będzie wliczany także okres wykonywania pracy na umowie zleceniu czy na podstawie indywidualnej działalności gospodarczej.

Resort zwraca uwagę, że w obecnych realiach prace tego samego rodzaju wykonywane są na podstawie różnych stosunków prawnych i w różnych formach, co często wprost wynika z przepisów prawa. Przykładowo radca prawny może wykonywać zawód w stosunku pracy, stosunkach cywilnoprawnych, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą czy jako wspólnik spółki partnerskiej. Dlatego ustalanie stażu pracy wyłącznie z odwołaniem się do okresów zatrudnienia na podstawie stosunku pracy prowadzi do nierównego traktowania. Obecne rozwiązanie utrudnia dostęp do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk, na których wymagane jest posiadanie określonego stażu pracy. Chodzi także m.in. o prawo do nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego.

W związku z tym MRPIPS chce, by do okresu zatrudnienia – poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych – wliczany był ogólny czas wykonywania pracy i prowadzenia działalności, jeśli stanowiły one podstawę do ubezpieczeń społecznych. Chodzi szczególnie o okresy wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Chodzi także o umowę o świadczenie usług, do których zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym w szczególności indywidualnej działalności gospodarczej, pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora, wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego, a także odbywania służby zastępczej czy wykonywania pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych.

Dodatkowo projekt przewiduje, że do stażu pracy będą zaliczane niektóre okresy niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidziane w przepisach szczególnych, które wiążą się z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych – np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat.

Wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka