• +48 502 21 31 22

Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą musiały mieć MPA

Rekomendacje z miejskich planów adaptacji do zmian klimatu będzie należało uwzględniać przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą musiały mieć MPA

Miasta o liczbie mieszkańców równej lub powyżej 20 tys. zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. Wynika tak z praca nad projektem noweli Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Odpowiedzialnym za opracowanie nowych rozwiązań prawnych jest resort klimatu i środowiska.

Projekt przewiduje, że w studium uwarunkowań trzeba będzie uwzględnić uwarunkowania wynikające z analizy ryzyka klimatycznego zawartej w MPA. Ponadto wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego będzie zawierał charakterystykę inwestycji, w tym określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko, w tym na podatność na zmiany klimatu. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określi warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie ochrony środowiska, w tym zmniejszenie podatności na zmiany klimatu, zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

Efektem wprowadzanych zmian ma być zmniejszenie wrażliwości oraz wzrost odporności miast, a także uniknięcie niekorzystnych skutków zmian klimatu, w tym możliwych strat. Powinna także wzrosnąć powierzchnia obszarów zieleni oraz rozwinąć się zielono-niebieska infrastruktura i rozwiązania oparte na przyrodzie, które pełnią istotne funkcje adaptacyjne, ale także przyrodnicze, społeczne i gospodarcze, przyczyniając się do wzrostu komfortu życia ludzi. Celej jest także przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku suszy oraz powodzi.

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska ma pozwolić również na uwzględnianie kwestii adaptacji do zmian klimatu w polityce rozwoju województwa. Samorząd województwa zostanie zobowiązany do tworzenia "warunków dla prowadzenia działań na rzecz ochrony klimatu oraz działań adaptacyjnych, zmniejszających podatność na zmiany klimatu".

Zmiana przepisów ma dotyczyć również realizacji budżetu obywatelskiego poprzez obowiązek wyodrębnienia z tego budżetu puli środków, która będzie dedykowana realizacji projektów związanych z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Nowela zliberalizuje też przepisy dotyczące budowy zbiorników bezodpływowych na wody opadowe i roztopowe – budowa zbiorników o pojemności do 5 m³ nie będzie wymagała decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Ponadto projektowane przepisy mają też usprawnić realizację programów "Czyste Powietrze" i "Stop Smog".

Czytaj także: Wodzisław Śląski chce przygotować się na zmiany klimatu

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka