• +48 502 21 31 22

Wynagrodzenia w tym roku wzrosną o 12%

W latach 2024-2025 przy ograniczonym tempie wzrostu gospodarczego, wzroście stopy bezrobocia i spadku inflacji dynamika nominalnych wynagrodzeń obniży się, choć pozostanie wciąż na relatywnie wysokim poziomie.

Wynagrodzenia w tym roku wzrosną o 12%

W tym roku dynamika nominalnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej utrzyma się na dwucyfrowym poziomie. W latach 2024-2025 obniży się, choć pozostanie wciąż na relatywnie wysokim poziomie. Wynika tak z prognoz Narodowego Banku Polskiego. W 2023 r. tempo wzrostu wynagrodzeń wyniesie 12% rok do roku, w przyszłym roku 8,1%, a w 2025 r. – 6,5% rdr.

– W warunkach podwyższonego tempa wzrostu cen oraz odczuwalnych w wielu branżach niedoborów kadrowych dynamika nominalnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej utrzyma się w bieżącym roku na dwucyfrowym poziomie. Taką ocenę potwierdzają badania ankietowe NBP, zgodnie z którymi w I kwartale bieżącego roku znaczący odsetek przedsiębiorstw planuje podniesienie płac przy wysokiej planowanej średniej wysokości podwyżki – stwierdzono w raporcie.

NBP przewiduje, że w latach 2024-2025 przy ograniczonym tempie wzrostu gospodarczego, wzroście stopy bezrobocia i spadku inflacji dynamika nominalnych wynagrodzeń obniży się, choć pozostanie wciąż na relatywnie wysokim poziomie. – Po uwzględnieniu inflacji siła nabywcza wynagrodzeń będzie rosnąć jedynie stopniowo, nieco wolniej niż wydajność pracy. Presję płacową w horyzoncie projekcji będzie łagodzić napływ uchodźców z Ukrainy, którzy stopniowo znajdują zatrudnienie na polskim rynku pracy – podano w raporcie.

Eksperci ocenili, że w horyzoncie projekcji w ślad za spowolnieniem krajowej aktywności gospodarczej popyt na pracę ulegnie osłabieniu, ale według banku centralnego nie nastąpi wyraźny wzrost stopy bezrobocia. Jak podkreślili, taką prognozę potwierdzają badania ankietowe NBP, które wskazują, że planowany przez przedsiębiorstwa poziom zatrudnienia obniżył się w ostatnich kwartałach, ale nadal pozostaje zdecydowanie powyżej długookresowej średniej.

– W kierunku ograniczenia skali wzrostu bezrobocia będzie również oddziaływała obniżająca się liczba osób aktywnych zawodowo, co wynika z negatywnego wpływu procesów demograficznych. Z drugiej strony oczekiwany w horyzoncie projekcji wzrost zatrudnienia imigrantów z Ukrainy będzie łagodzić spadek krajowego zasobu pracy, choć – ze względu na metodykę badania – będzie w ograniczonym stopniu odzwierciedlony w statystykach BAEL – ocenił NBP.

Z prognoz wynika także, że W 2023 r. inflacja wyniesie 11,9%, w 2024 r. 5,7%, a w 2025 r. 3,5%. – W horyzoncie projekcji, wraz z wygasaniem wpływu czynników podwyższających inflację CPI, jej poziom będzie się obniżać. Przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym przy stopie referencyjnej równej 6,75%) inflacja CPI jednak dopiero pod koniec horyzontu projekcji powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 p.p. – napisano w raporcie.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka