• +48 502 21 31 22

Jak można legalnie zostawić dziecko w Polsce, gdy jego rodzic wyjeżdża, tak aby opiekun mógł sprawować opiekę zgodnie z prawem opiekę nad dzieckiem?

W takiej sytuacji najważniejsze pytanie to kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem.

Jak można legalnie zostawić dziecko w Polsce, gdy jego rodzic wyjeżdża, tak aby opiekun mógł sprawować opiekę zgodnie z prawem opiekę nad dzieckiem?

Wielu Ukraińców w Polsce ma potrzebę załatwienia pewnych spraw na Ukrainie - załatwianie dokumentów, pomoc bliskim lub innym wymagającym obecności. Powstaje jednak zasadnicze pytanie – jak iz kim zostawić małoletnie dzieci w Polsce.

Dlaczego nie można po prostu poprosić sąsiada o opiekę nad dzieckiem i jakie jest niebezpieczeństwo pozostawienia nieletnich bez opieki w Polsce.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem dziecko poniżej 18 roku życia nie może przebywać w Polsce bez opieki osoby dorosłej. Jeśli tak się stanie i dowiedzą się o tym organy opiekuńcze lub organy ścigania, dziecko trafi do pieczy zastępczej – np. do instytucji społecznej lub rodzinnej (najprościej mówiąc do domu dziecka). Jednocześnie obowiązek i prawo do sprawowania stałej opieki nad dzieckiem, wychowania i reprezentowania jego interesów przy wydawaniu świadczeń na zaspokojenie jego potrzeb przechodzi na rodzinę zastępczą, kierownika placówki opiekuńczej lub innej instytucji opiekuńczej.

W przyszłości, aby usunąć dziecko z pieczy zastępczej, trzeba długo tłumaczyć przed sądem i opieką społeczną, że jest się gwarantem opieki nad małoletnim.

Jednak jest dobra wiadomość. W wyniku specustawy o pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy wprowadzono instytucję opiekuna tymczasowego. Przepisuje się go dzieciom posiadającym obywatelstwo ukraińskie, które przybyły do ​​Polski po 24 lutego i pozostają w kraju bez opieki osoby dorosłej, która jest za nie odpowiedzialna. W takiej sytuacji opiekun tymczasowy będzie uprawniony do reprezentowania interesów małoletniego i sprawowania nad nim opieki. Przepisy specustawy w tej sprawie nie mówią nic o pozbawieniu rodziców uprawnień, dlatego przed wyjazdem z Polski muszą oni odpowiednio wyznaczyć tymczasowego opiekuna i spokojnie ruszyć w drogę.

Kto może zostać tymczasowym opiekunem?

Kandydatem na opiekuna tymczasowego może być pełnoletnia osoba będąca:

  • krewnym małoletniego,
  • powinowatym dziecka ze strony ojca lub matki,
  • inną osobą dającą rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna.

W przypadku braku kandydatów z ww. grup, na żądanie sądu, w ciągu 48 godzin kandydat musi określić jednostkę strukturalną organów pomocy społecznej.

Jedna i ta sama osoba może być jednocześnie opiekunem kilku dzieci.

Gdzie składa się wniosek o ustanowienie kuratora tymczasowego?

Do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego. Wzory wniosków (wniosek o ustanowienie ustanowienia) można uzyskać w punkcie obsługi wizyt sądowych, na stronie internetowej sądu lub pobrać tutaj.

Co zrobić, jeśli wnioskodawca nie zna języka polskiego?

Osoba nieposługująca się językiem polskim ma prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza. W takiej sytuacji należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o wyznaczenie tłumacza:

  • we wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego,
  • - w trakcie rozpatrywania sprawy o ustanowienie opiekuna tymczasowego.

Złożenie wniosku o ustanowienie kuratora tymczasowego jest bezpłatne. Sąd rozpatruje sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Podobne artykuły

Wyszukiwarka