• +48 502 21 31 22

Studenci coraz częściej łączą naukę z pracą

Najczęściej na studiach pracują pielęgniarki i studenci inżynierii bezpieczeństwa.

Studenci coraz częściej łączą naukę z pracą

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy uruchomił siódmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Dzięki ELA można sprawdzić, ilu absolwentów łączyło pracę ze studiami, a także jaka ich liczba pracowała przed rozpoczęciem studiów.

– Popularność sytemu ELA z roku na rok rośnie. Zauważyliśmy, że uczelnie bardzo często powołują się na nasze dane, chcąc zachęcić abiturientów do studiowania w danej placówce. Perspektywy wysokich zarobków po skończeniu danego kierunku to niewątpliwie czynnik, który wpływa na decyzje przyszłych studentów. Cieszę się, że możemy dzięki ELA ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów. Pamiętajmy jednak, że pieniądze to nie wszystko. Warto kierować się przede wszystkim własnymi zainteresowaniami – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB.

W ostatnich latach maleje liczba absolwentów i osób rozpoczynających studia – kolejne roczniki są coraz mniej liczne. Natomiast coraz więcej osób rozpoczynających studia ma już za sobą doświadczenie pracy. Coraz więcej studentów również łączy naukę z pracą, zdobywając doświadczenie zawodowe w trakcie studiów.

Wśród absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia najczęściej doświadczenie pracy przed studiami mieli absolwenci pielęgniarstwa oraz inżynierii bezpieczeństwa zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. – Wśród absolwentów kierunków pielęgniarskich może to być związane z podejmowaniem studiów pomostowych przez pielęgniarki nieposiadające jeszcze wymaganych kwalifikacji, jak również dużym zapotrzebowaniem na pielęgniarki na rynku pracy – większość osób pracujących w tym zawodzie jest po 40. roku życia. W przypadku inżynierii bezpieczeństwa może to się wiązać z decyzjami edukacyjnymi osób zatrudnionych w służbach mundurowych – te studia są częściej niż inne związane ze strażą pożarną – ocenia dr inż. Jarosław Protasiewicz.

W przypadku studiów niestacjonarnych ponownie pielęgniarstwo i inżynieria bezpieczeństwa to dwa kierunki, w przypadku których najwięcej absolwentów pracowało przed uzyskaniem dyplomu. Pozostałe kierunki z aktywnymi zawodowo absolwentami są również w stosunkowo podobnych obszarach – elektrokardiologia czy inżynieria produkcji. Aktywność zawodowa przed rekrutacją i w trakcie studiów jest najniższa natomiast w grupie absolwentów kierunków jednolitych, co może być związane ze specyfiką tych studiów. Tutaj wyróżniają się absolwenci teologii – niemal co czwarty miał doświadczenie pracy przed rekrutacją, a dwóch na pięciu pracowało na etacie w trakcie studiów. Znacznie rzadziej przed rekrutacją pracowali absolwenci kierunków artystycznych, a najrzadziej – kierunków lekarskich, którzy jednak po uzyskaniu dyplomu nadrabiają bardzo intensywną pracą.

Pierwsze miesiące po rozpoczęciu lockdownu były szczególnie trudne dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową po studiach. Dane z badania monitorowania losów absolwentów pokazują jednak, że absolwenci z rocznika 2019 obecnie mają niższe ryzyko bezrobocia niż absolwenci z poprzednich lat w tym samym czasie po uzyskaniu dyplomu. – Jeszcze rok temu mówiliśmy o tym, że wyniki „cofnęły” rocznik pandemiczny o kilka lat, biorąc pod uwagę obserwowane wcześniej tendencje. Oznacza to, że potencjalne „straty” na rynku pracy zostały odrobione – mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, ekspert OPI PIB. – Absolwenci z 2020 r. weszli na rynek pracy, osiągając rezultaty lepsze niż w analogicznych okresach dla wszystkich poprzednich roczników. Oznacza to powrót do tendencji sprzed lockdownu, kiedy to kolejne roczniki absolwentów radziły sobie coraz lepiej na rynku pracy. Potwierdza to stosunkowo krótkotrwałe skutki pandemii COVID-19 dla wchodzenia absolwentów na rynek pracy – dodaje ekspertka OPI PIB.

Wynagrodzenia absolwentów wszystkich rodzajów studiów również wskazują na to, że obserwowane przed pandemią tendencje się utrzymują i relatywne zarobki absolwentów z 2019 i 2020 r. są co do zasady wyższe niż absolwentów z wcześniejszych lat.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka