• +48 502 21 31 22

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia. Jakie są jego cele?

Priorytety odpowiadają na wyzwania wynikające z konieczności wzmocnienia gospodarki i rynku pracy po okresie pandemii oraz na problemy, jakie pojawiły się na rynku pracy po wybuchu wojny w Ukrainie.

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia. Jakie są jego cele?
PLUSY dla BIZNESU

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Redakcje, wydawcy, gazety, media
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

21 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022. Jak podkreśla Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wskazane w dokumencie priorytety polityki zatrudnienia na 2022 r. odpowiadają na obecne wyzwania wynikające z konieczności wzmocnienia gospodarki i rynku pracy po okresie pandemii oraz na problemy, jakie pojawiły się na rynku pracy po wybuchu wojny w Ukrainie. Zapisano w nich również rozwiązania odpowiadające na długofalowe trendy w gospodarce światowej, m.in. cyfryzację i postęp technologiczny.

Dodatkowymi uwarunkowaniami dla celów i działań polityki zatrudnienia są procesy demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i migracje zarobkowe, a także nowe podejście do polityki zatrudnienia. Chodzi o nacisk na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, rozwój umiejętności przez całe życie, łączenie życia zawodowego z rodzinnym oraz na efektywne wsparcie ze strony publicznych służb zatrudnienia.

Jakie są cele Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia? To m.in. lepsze dopasowanie umiejętności kadr do wymogów rynku pracy, w tym: podnoszenie i dostosowanie umiejętności kadr do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na umiejętności cyfrowe, tworzenie i doskonalenie metod prognozowania zapotrzebowania na zawody, kompetencje i nowe umiejętności w perspektywie długoterminowej oraz rozwijanie mechanizmów współpracy i koordynacji polityki uczenia się przez całe życie na poziomie centralnym i regionalnym.

Chodzi również o podniesienie jakości zatrudnienia oraz wydajności pracy w Polsce – zmniejszanie segmentacji na polskim rynku pracy, wzmacnianie dialogu społecznego oraz działania ułatwiające stosowanie elastycznych i jednocześnie stabilnych form zatrudnienia, np. poprzez wprowadzenie do Kodeksu pracy na stałe przepisów umożlwiających świadczenie pracy zdalnej.

Rząd chce też, aby efektywnie i sprawiedliwie wykorzystywano kapitał kadrowy Polski. Cele to: przygotowanie projektu rozwiązań umożliwiających świadczenie szerokiego zakresu wsparcia osobom biernym zawodowo i poszukującym pracy, realizacja pilotaży dotyczących innowacyjnych form wsparcia, wspieranie godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi, wdrożenie systemu zachęt do dłuższego pozostawania w aktywności zawodowej, kontynuacja działań na rzecz zatrudnienia osób młodych, promowanie włączającego rynku pracy oraz ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Zmodernizowane będzie funkcjonowanie Publicznych Służb Zatrudnienia i zwiększona efektywność aktywnych polityk rynku pracy – chodzi o opracowanie pakietu nowych ustaw w zakresie rynku pracy i założeń dla strategii rozwoju PSZ, a także dalszy rozwój systemów informatycznych PSZ oraz usług elektronicznych realizowanych na rzecz klientów PSZ.

Rząd zapowiada też efektywne i ukierunkowane zarządzanie migracjami zarobkowymi, w tym: zarządzanie migracjami zarobkowymi w sposób preferujący pracowników cudzoziemskich o wysokich umiejętnościach oraz rozwój umiejętności pracowników cudzoziemskich, ograniczanie migracji krótkoterminowej na rzecz migracji średnio i długoterminowej i ciągłej, uwzględnianie migracji zarobkowych w systemach prognozowania zapotrzebowania na zawody, zapewnienie bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia pracowników cudzoziemskich, usprawnienie procedur w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, wspieranie powrotów osób z emigracji oraz repatriantów, realizacja programów aktywizacji i integracji zawodowej pracowników cudzoziemskich, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy oraz działania na rzecz ułatwienia integracji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka