• +48 502 21 31 22

Duży wzrost liczby zezwoleń na pracę w Polsce

W minionym roku łącznie w Polsce zezwolenia na pracę wydano obywatelom 146 państw.

Duży wzrost liczby zezwoleń na pracę w Polsce
PLUSY dla BIZNESU

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Redakcje, wydawcy, gazety, media
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy, jeśli ten posiada wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, pozwalający na wykonywanie pracy w Polsce. W 2021 r. wydano więcej takich zezwoleń niż w roku poprzednim. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 2015–2019, kiedy to obserwowano w Polsce systematyczny wzrost liczby wydawanych zezwoleń. Wyjątek stanowił 2020 r., w którym obserwowany był roczny spadek, do czego mogła przyczynić się pandemia COVID-19.

W 2021 r. w Polsce wydano 504,2 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Było to o 24% więcej niż w 2020 r. oraz blisko ośmiokrotnie więcej niż w 2015 r.

Najwięcej zezwoleń dotyczyło województwa mazowieckiego jako docelowego miejsca wykonywania pracy (18%). Znaczny udział zezwoleń na pracę zaobserwowano także w województwach wielkopolskim (14,8%) i śląskim (10,8%).

Spośród wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców zdecydowana większość, bo 75,3%, dotyczyła mężczyzn. Biorąc pod uwagę wiek osób, dla których przyznane zostało zezwolenie na pracę, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata - 33,7% ogólnej liczby zezwoleń.

W 2021 r. łącznie w Polsce zezwolenia na pracę wydano obywatelom 146 państw. Najczęściej przyznawane były obywatelom Ukrainy – stanowiły one 64,5% ogólnej liczby wydanych zezwoleń. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Białorusi (6,9%), Indii i Uzbekistanu (po 3%) oraz Filipin (2,6%).

Najwięcej obcokrajowców było zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (23,4%), budownictwie (21,9%), administrowaniu i działalności wspierającej (21,2%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (20,9%). GUS informuje również, że w 2021 r. w Polsce najliczniejszą grupę obcokrajowców stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (32,4%). Znaczny udział zezwoleń zaobserwowano także dla pracowników wykonujących prace proste (29,7%) oraz dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń (23,4%).

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka