• +48 502 21 31 22

Powiat wodzisławski ma środki na szkolenie pracowników

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja Doradztwo zawodowe i personalne, rozwój osobisty Kształcenie kompetencji, ścieżka kariery

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego to m.in. wsparcie kształcenia osób zatrudnionych w firmach, które z powodu pandemii COVID-19 musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej czy pomoc osobom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Powiat wodzisławski ma środki na szkolenie pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór będzie prowadzony od 31 stycznia do 2 lutego. Konsultacje w sprawie wniosków udzielane są wyłącznie telefonicznie: nr 32 459 29 94, 32 459 29 97, 576 330 755 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

Limity kwotowe dla wnioskodawców uzależnione od wielkości przedsiębiorcy:
- mikroprzedsiębiorcy – maksymalna wnioskowana kwota wynosi 20,0 tys. zł,
- małe przedsiębiorstwa – maksymalna wnioskowana kwota wynosi 40,0 tys. zł,
- średnie i duże przedsiębiorstwa – maksymalne wsparcie finansowe wynosi 60,0 tys. zł.

Dla pracodawców niebędących przedsiębiorcami progi kwotowe ustalane są analogicznie do pkt. 1 na podstawie ilości zatrudnionych pracowników.

Wnioski można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku formy elektronicznej można skorzystać z: ePUAP lub z serwisu praca.gov.pl (Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu -> Pismo do Urzędu (PSZ-PU)). Należy pamiętać, że w przypadku formy elektronicznej konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego np. profilu zaufanego. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski kompletne oraz niewymagające uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień. Pracodawca w jednym naborze składa jeden wniosek wraz z załącznikami. Wnioski pracodawców złożone poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia.

Wydatki muszą być poniesione w 2022 r., także kształcenie powinno rozpocząć się w tym roku.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl., ul. Michalskiego 12, 44-300 Wodzisław Śląski lub złożyć w Kancelarii – wejście A, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.00 do 15.00.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022:

Priorytet 1: wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19 musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
Priorytet 2: wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
Priorytet 3: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Priorytet 4: wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
Priorytet 5: wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
Priorytet 6: wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
Priorytet 7: wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Szczegółowy opis priorytetów KFS, warunki ich spełnienia, kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków i inne informacje można znaleźć na stronie PUP.

fot. Powiat Wodzisławski
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka