• +48 502 21 31 22

3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2022 r.

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia Program Wsparcia Rynku Pracy Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Program "Od wykluczenia do aktywizacji" wzmacnia uczestnictwo w życiu społecznym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego.

3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2022 r.

Pełna nazwa programu to „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Jego celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki programowi podmioty zatrudnienia socjalnego mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Jak  wskazuje wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed budżet programu w 2022 roku to 3 mln złotych. 

Program składa się z 5 Priorytetów. Są to:

Priorytet I Usługi reintegracyjne – zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

Priorytet II Ścieżki reintegracji – zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu podmiotów zatrudnienia socjalnego – wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Nabór ofert do konkursu na rok 2022 rozpoczyna się 6 grudnia br. i zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań. Potrwa do 12 stycznia 2022 roku do 16:00.

W 2020 r. Program był wdrażany w formie otwartego konkursu ofert o puli 3 mln zł. Z uwagi na sytuację pandemiczną zrezygnowano z naboru ofert w Priorytecie V.  W 2021 r. budżet również wyniósł 3 mln zł. Spośród 239 złożonych ofert dofinansowano 30. Podobnie jak rok wcześniej, z uwagi na sytuację pandemiczną zrezygnowano z naboru ofert w Priorytecie V. Projekty aktualnie są w realizacji.

/źródło: MRiPS/ 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka