• +48 502 21 31 22

Województwo śląskie pionierem w walce ze zmianami klimatu

Regionalny Plan Adaptacji ma przygotować mieszkańców do coraz bardziej odczuwalnych skutków zmian klimatycznych.

Województwo śląskie pionierem w walce ze zmianami klimatu

Województwo śląskie jako pierwsze w Polsce rozpoczęło prace nad Regionalnym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie kompleksowej strategii, która pomoże regionowi stawić czoła coraz bardziej odczuwalnym zmianom klimatycznym. Pierwsze warsztaty związane z tym ambitnym projektem już się odbyły.

Regionalny Plan Adaptacji stanowi istotny element kształtowania polityki rozwoju i wizji regionu w kontekście zmian klimatycznych. Obejmuje on szczegółową analizę zjawisk klimatycznych oraz identyfikację najbardziej wrażliwych obszarów i sektorów. Określa też priorytety i ramy dla działań adaptacyjnych na szczeblu regionalnym i lokalnym. – Jesteśmy pierwszym województwem, które całościowo skorzysta z tego rozwiązania, stając się wzorem dla innych regionów – podkreślił członek zarządu Rafał Adamczyk podczas otwarcia warsztatów dla subregionu centralnego.

Plan ma przygotować mieszkańców do coraz bardziej odczuwalnych skutków zmian klimatycznych oraz zwiększyć potencjał regionu do przeciwdziałania i zwalczania tych skutków. Będzie też uwzględniał specyfikę terenów pogórniczych, charakterystycznych dla Śląska. Opracowanie tej części dokumentu powierzone zostało Głównemu Instytutowi Górnictwa, partnerowi w projekcie LIFE-IP COALA. Ważnym elementem opracowywania Planu Adaptacji będzie proces szerokiej partycypacji społecznej. Województwo śląskie zamierza włączyć jak najwięcej interesariuszy, instytucji oraz grup społecznych, aby uzyskać wszechstronne i reprezentatywne opinie. Adaptacja obejmie sektory takie jak gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie, energetyka, budownictwo, transport, obszary górskie, gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane oraz obszary pogórnicze. Zostały one zidentyfikowane jako najbardziej podatne na skutki zmian klimatycznych.

Województwo śląskie, będące jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski, stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Z uwagi na swoją infrastrukturę przemysłową i gęstość zaludnienia jest szczególnie narażony na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. Zmiany klimatyczne wpływają też na ekosystemy i bioróżnorodność. Adaptacja pozwoli na ochronę naturalnych siedlisk i gatunków, które są zagrożone przez zmieniające się warunki klimatyczne. Ponadto Śląsk ze względu na swoją górniczą przeszłość posiada unikalne wyzwania związane z rekultywacją terenów pogórniczych. Dokument uwzględnia specyfikę tych obszarów, dążąc do ich zrównoważonego rozwoju. Poprzez zaangażowanie mieszkańców i instytucji region staje się przykładem dla innych, jak skutecznie i kompleksowo podejść do problemów klimatycznych.

fot. fot. Tomasz Żak/UMWS
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka