• +48 502 21 31 22

Zmiany we wniosku na świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

28 października weszło w życie rozporządzenie zmieniające wzór wniosku na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zmiany we wniosku na świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Kto może ubiegać się o świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za osobę dziennie?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy:  

  • przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co jest wymagane przy składaniu wniosku

  • imię i nazwisko, PESEL lub NIP składającego wniosek,
  • PESEL osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach,
  • wskazanie okresu zakwaterowania oraz liczby przyjętych osób oraz adresu pobytu,

Wnioski będą weryfikowane przez MOPS. Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne ze stanem faktycznym.

 

Do pobrania:

Podobe artykuły

Wyszukiwarka