• +48 502 21 31 22

Wodzisław Śląski ma nową strategię rozwoju

Strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem miasta w dłuższym horyzoncie czasowym, określając działania, jakie należy podjąć, aby miasto mogło funkcjonować i rozwijać się.

Wodzisław Śląski ma nową strategię rozwoju

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego przyjęła nową "Strategię rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku".

Strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości miasta, wskazującym priorytety i cele jego rozwoju w różnych sferach oraz kluczowe kierunki działań wspierające rozwój miasta i jego mieszkańców. Ma być fundamentem procesu zarządzania strategicznego, dzięki któremu władze miasta będą mogły prowadzić efektywne działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju. Jest dokumentem planistycznym długookresowym, a horyzont czasowy wynika m.in. z przyjętych okresów programowania krajowej polityki regionalnej. Spójny jest także z okresem programowania zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030” zaplanowanej również do 2030 r.

Dla poszczególnych dziedzin priorytetowych sformułowane zostały cele strategiczne, do których przyporządkowano cele operacyjne, a następnie kierunki działań.

1. Miasto wiedzy i kompetencji
Cel strategiczny: Innowacje społeczne i gospodarcze wykorzystujące i wzmacniające potencjał rozwojowy miasta.

Wodzisław Śląski jest miastem w subregionie zachodnim o węzłowym usytuowaniu między ważnymi ośrodkami i aglomeracjami województwa śląskiego i kraju morawsko-śląskiego. Ośrodki węzłowe posiadają predyspozycje do pełnienia roli biegunów rozwoju. Wodzisław Śląski, ze względu na średnią skalę i potencjał, należy widzieć jako komplementarny biegun rozwoju pogranicza. Dla budowania takiej pozycji w otoczeniu konieczne jest wyzwolenie potencjału innowacyjnego miasta i społeczności lokalnej oraz otwartość na wiedzę i inicjatywy napływające do miasta z jego bezpośredniego otoczenia. Innowacyjność Wodzisławia Śląskiego musi być postrzegana jako wartość oparta na łączeniu pomysłów i rozwiązań generowanych przez różne sektory. Innowacje społeczne i biznesowe są z sobą ściśle powiązane i przenikają się wzajemnie. Zdolność do generowania innowacji determinowana jest przez jakość kapitału ludzkiego, potencjał instytucjonalny, skłonność do kooperacji różnych podmiotów.

2. Miasto unikatowej jakości życia
Cel strategiczny: Kameralne i bezpieczne miasto przyjazne dla mieszkańców.

Wodzisław Śląski oferuje swoim użytkownikom szeroki zbiór usług i udogodnień. W perspektywie strategicznej miasto powinno stawać się ośrodkiem dostarczającym pakietu korzyści pozwalających mieszkańcom na codzienne, satysfakcjonujące funkcjonowanie. Skala miasta powoduje, że miasto jest bezpieczne i przyjazne, a oferowane w nim udogodnienia są „na wyciągnięcie ręki”. Wyspecjalizowane funkcje wyższego rzędu, których rozwój w mieście byłby nieracjonalny, są dostępne w pobliskich aglomeracjach; jest to jednak warunkowane nie tylko przez położenie na szlakach komunikacyjnych, ale także przez poziom rozwoju transportu zbiorowego. Niewątpliwym atutem miasta jest krajobraz miejski: zabytkowa architektura, estetyczne przestrzenie, tereny rekreacyjne, które wspierają wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek Wodzisławia Śląskiego.

3. Miasto współzarządzane
Cel strategiczny: Mieszkańcy gospodarzami miasta.

Siła miasta opiera się na mieszkańcach - ich energii i pomysłowości. Współczesne społeczności lokalne coraz większą uwagę zwracają na realne upodmiotowienie. Miasta już nie tylko mają być dla mieszkańców, ale przede wszystkim mają być miastami mieszkańców. W społeczności Wodzisławia Śląskiego funkcjonuje znaczące grono liderów lokalnych. Czynnikiem napędzającym strategiczny rozwój miasta w coraz większym stopniu stawać się musi aktywność mieszkańców warunkująca powodzenie procesu rewitalizacji i transformacji oraz dostosowywanie miasta do zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

4. Miasto odporne
Cel strategiczny: Zdolność miasta i społeczności lokalnej do zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Rozwój strategiczny miasta wymaga wzmacniania odporności na trudno przewidywalne zjawiska i czynniki ryzyka. W krajowych i regionalnych politykach miejskich wskazuje się na rosnącą podatność miast na szereg procesów i czynników destabilizacyjnych o zróżnicowanych źródłach. Wśród nich szczególnie ważące są ruchy ludnościowe, presje konkurencyjne ze strony ośrodków metropolitalnych, ekstremalne zjawiska klimatyczne i epidemiczne, zaskakujące zmiany polityczne i prawne.

fot. Szymon Konieczny
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka