• +48 502 21 31 22

Trzy powiaty o promocji edukacji zawodowej podczas konferencji na Zamku

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja Kształcenie zawodowe kadr Kształcenie dualne, Biznes aktywny w edukacji Kształcenie kompetencji, ścieżka kariery

Podczas konferencji pod nazwą „Popularyzacja szkolnictwa zawodowego w regionie” głos zabrali przedstawiciele powiatów raciborskiego, wodzisławskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.

Kierunki zmian w polityce regionalnej, strategia Śląskie.2030

Na konkurencyjność regionu w sposób szczególny wpływają regionalne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, wśród których jednym z najbardziej podstawowych jest problem depopulacji, z którym zmaga się Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. Kapitał ludzki i społeczny są szczególnie ważne z punktu widzenia obecnego i przyszłego rynku pracy. Zaś kształtowanie relacji nauka-biznes jest kluczowe dla rozwoju innowacyjności i gospodarki jako takiej. Jakość tej relacji jest oczywiście uwarunkowana systemowo (system oświaty, ustawy, rozporządzenia), jednak sygnały od wielu lat płynące z środowisk gospodarczych, wskazują, że
współpraca pomiędzy światem nauki, gospodarki a samorządem wciąż nie zachodzi w sposób zadowalający.

Jednym z problemów występujących zarówno w skali kraju, jak i regionów jest niedopasowanie systemów edukacji i kształcenia do potrzeb rynku pracy. Obecnie szkoły nie przekazują kompetencji oczekiwanych przez przedsiębiorców. Konieczne jest wypracowanie modelu współpracy szkolnictwa z gospodarką w oparciu o wielopłaszczyznowe formy zdobywania praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach. Niezbędny jest również aktywny udział przedsiębiorców w przygotowywaniu programów nauczania… - Tyle streszczenia z lektury Polityki Regionalnej 2030 oraz Strategii Śląskie.2030.

Czas na zmiany… rozporządzeń

Najważniejszym ruchem rządu w zakresie zmian systemowych było wprowadzenie w życie dwóch rozporządzeń MEN; w sprawie doradztwa zawodowego (12.02.2019) oraz w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (16.05.2019).

Opracowane Programy doradztwa zawodowego są fundamentalnym punktem wyjścia do tworzenia szkolnych oraz pozaszkolnych działań na rzecz rozwoju zawodowego ucznia, jego kompetencji oraz przedsiębiorczości. Rozporządzenie o doradztwie zawodowym, rozróżnia programy odrębnie dla przedszkoli i szkół podstawowych, klas VII i VIII szkół podstawowych, dla szkół branżowych I stopnia, dla szkół ogólnokształcących, dla szkół techników, dla szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i szkól dla dorosłych. Szkoła zobowiązana jest tworzyć Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

Drugie z rozporządzeń określa podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do 32 branż, jak również dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów. Nowa podstawa programowa różni się od dotychczasowej przede wszystkim strukturą i zakresem treści. Nowy dokument uwzględnia kryteria weryfikacji efektów kształcenia, czyli opisane są w nim wymagania, które potwierdzą osiągnięcie efektów kształcenia w danym zawodzie. Od 2017 roku trwały prace wraz z pracodawcami nad nowymi podstawami programowymi, uwzględniającymi zapotrzebowanie na rynku pracy, wynikiem czego wprowadzono m.in. nowe zawody.

Ciąg dalszy oraz galeria zdjęć na portalu raciborz.com.pl 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka