• +48 502 21 31 22

Raport GUS. Oto niepokojące trendy demograficzne w Polsce

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Udział osób starszych w populacji Polski systematycznie rośnie.

Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację poświęconą sytuacji seniorów w Polsce - mowa o Polakach w wieku 60 lat i starszych. Na koniec 2019 roku liczba osób w tej grupie wiekowej przekroczyła 9,7 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 2,1%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,3%. Według prognozy GUS liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 wzrośnie do poziomu 10,8 mln, a w 2050 wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski.

Aktywniejsi zawodowo

Aktywność zawodowa seniorów zmieniła się w nieznacznym stopniu w porównaniu z 2019 rokiem. Wśród osób starszych zdecydowaną większość stanowiły osoby nieaktywne zawodowo. Warto jednak podkreślić, że w 2019 roku liczba seniorów aktywnych zawodowo wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 1,5% i wyniosła 1301 tys., co stanowiło 7,6% ogółu aktywnych zawodowo Polaków w wieku 15 lat i więcej.

Pracujemy dłużej

Okazuje się, że z roku na rok rośnie grupa osób w wieku senioralnym, które mają ustalone prawo do emerytury, ale nadal pracują. Na koniec 2019 roku liczba pracujących seniorów, mających jednocześnie ustalone prawo do emerytury, wyniosła 503,7 tys. W stosunku do roku poprzedniego liczba tych osób wzrosła o 7,5%. Udział pracujących emerytów wśród ogółu pracujących w wieku 60 lat i więcej osiągnął poziom 38,9%, a w ogólnej liczbie pracujących w gospodarce narodowej – 3,4%. W 2018 roku analogiczne wskaźniki były nieco niższe.

Wśród pracujących seniorów z ustalonym prawem do emerytury ponad połowa to pracownicy najemni (zatrudnieni). Emeryci pracujący na własny rachunek, prowadzący działalność
gospodarczą rolniczą lub pozarolniczą, stanowili 42,6% ogółu pracujących emerytów. 178,3 tys. osób w wieku 60 lat i więcej, z ustalonym prawem do emerytury, wykonywało w 2019 roku pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Ich liczba w porównaniu do roku 2018 wzrosła o 12,5 tys.

Emerytury w górę?

Wśród seniorów zdecydowana większość pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymywała świadczenia z ZUS-u. Na koniec 2019 roku emerytury z tego źródła uzyskiwało 5,8 mln osób mających 60 lat i więcej. Osób w wieku senioralnym pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS było 347,4 tys. Z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(KRUS) emerytury otrzymywało 856,7 tys. osób w wieku 60 lat i więcej, a renty 111,3 tys.

W 2019 roku przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto wypłacana z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych ukształtowała się na poziomie 2327 zł i wzrosła o 4,7% w stosunku do roku 2018. Zdecydowanie niższa była przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych, która w 2019 roku osiągnęła wielkość 1292 zł (wzrost o 5,3% w skali roku).

Analizując wartość przeciętnej miesięcznej emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy w czasie można zauważyć ich systematyczny wzrost. W 2019 r. przeciętna emerytura z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosła 2421 zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 98 zł, tj. 4,2%, a przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy osiągnęła wartość 1911 zł i zwiększyła się o 107 zł, czyli o 6,0%. W stosunku do roku 2015 przeciętna emerytura wzrosła o 251 zł, tj. o 11,5%, natomiast renta o 275 zł, tj. o 16,8%. Warto jednak spojrzeć na inne wskaźniki. Mimo wzrostu analizowanych wielkości w czasie, ich relacja do przeciętnego wynagrodzenia od 2015 roku sukcesywnie maleje. W 2019 roku relacja przeciętnej miesięcznej
emerytury brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obniżyła się do poziomu 56,4% i w porównaniu do roku poprzedniego zmalała o 1,6 p. proc., a w stosunku do 2015 – o 7,3 p. proc.


oprac. c

Fot. Pixabay

 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka