• +48 502 21 31 22

Rozliczenie subwencji z Tarczy PFR- jak to zrobić?

Projekt: Gospodarka

Firmy, które skorzystały z subwencji finansowej z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm niedługo będą musiały ją rozliczyć.

Tarcza Finansowa PFR jest programem pomocowym uruchomionym w celu ochrony rynku pracy oraz zapewnienia płynności finansowej firmom, które ucierpiały przez pandemię. Była uruchomiona w ramach Tarczy Antykryzysowej. W części bezzwrotna pomoc, została skierowana do 348 tys. mikrofirm oraz małych i średnich firm. Łączna wysokość pomocy wyniosła prawie 61 mld zł.

Rozliczenie krok po kroku

Zanim upłynie 12 miesięcy od wypłacenia firmie subwencji finansowej bank z którym została zawarta umowa o subwencje skontaktuje się się za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W ten sposób zostanie przedstawiona propozycja PFR dotycząca wysokości zwrotu w formie wstępnie uzupełnionego oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą uzupełnione, niektóre należy wypełnić samodzielnie.

Propozycja PFR będzie bazować na informacjach uzyskanych z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS. Początkowo możliwe będzie tylko zapoznanie się z tą propozycją, bez jej złożenia i rozliczenia. Będzie można to zrobić dopiero kiedy nadejdzie termin na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji (jest to pierwszy dzień po 12 miesiącach od dnia wypłacenia subwencji). Wtedy też możliwe będzie uzupełnienie formularza. Rozliczenia należy dokonać maksymalnie w ciągu 10 dni.

Wśród pustych miejsc, które należy samodzielnie wypełnić będą oświadczenia na temat:

• wysokości straty sprzedaży (tylko MŚP), w przypadku nieuzupełnienia tego pola wartość straty przyjmowana jest jako 0
• spadku przychodów, w przypadku braku danych w rejestrach
• odpowiedzialności karnej
• przeniesienia rezydencji podatkowej (jeśli wymagane)
• przekształcenia

Po właściwym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, przedstawiony zostaje zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu. Możliwe będzie zapoznanie się z nim, wydrukowanie i zapisanie elektronicznie. Zanim dojdzie do podpisania oświadczenia, należy dokładnie sprawdzić jego treść. Dane muszą być prawidłowe, a wszystkie pola na temat wyliczenia umorzenia subwencji uzupełnione. Podpisanie oświadczenia bez dokonywania w nim zmian oznacza, że wyliczona przez PFR wysokość kwoty jest kwotą bezsporną. Nie można jej później zakwestionować w postępowaniu wyjaśniającym.

Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przy użyciu narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

Informacje w nim zawarte są porównywane z danymi z baz m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

Decyzja PFR

Jeżeli oświadczenie nie zostanie jednak złożone przed upływem określonego terminu, to PFR podejmie jedną z trzech możliwych decyzji.

Samodzielnie określi kwotę zwrotu. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada jednego z wymienionych w regulaminie kodów PKD uprawnionych do 100 proc. umorzenia subwencji finansowej, to maksymalne umorzenie może wynosić 75 proc. otrzymanej subwencji. Bank wyznaczy harmonogram spłat z maksymalnie 24 ratami. Przy czym 23 raty będą miały równą wysokość, zaś ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą. Okres spłaty subwencji rozpocznie się 13 miesięcy kalendarzowych od miesiąca w którym subwencja zostanie wypłacona

PFR może również podjąć decyzję określająca kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi całości. Taką decyzję mogą otrzymać przedsiębiorcy którzy naruszyli warunki programu. Na zwrot liczonych jest 14 dni roboczych od dnia udostępnienia decyzji PFR.

PFR może również poinformować, iż zaistniały okoliczności uniemożliwiające ustalenie wysokości kwoty do zwrotu. Wtedy niezbędne jest postępowanie wyjaśniające. Po jego zakończeniu PFR określa wysokość subwencji do zwrotu lub nakazuje jej zwrot w całości.

W postępowaniu wyjaśniającym istnieje możliwość zwrócenia się do PFR (za pośrednictwem banku) z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, wskazanej w decyzji PFR. Różnica między treścią decyzji PFR a stanem faktycznym musi zostać udokumentowana. Złożenie zapytania, co można zrobić w ciągu 10 dni roboczych od udostępnienia decyzji, nie wstrzyma wykonania pierwotnie wydanej decyzji PFR.

/oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka