• +48 502 21 31 22

GUS: spadek liczby wolnych miejsc pracy w IV kwartale 2020 roku

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Dane GUS dotyczące popytu na pracę, wskazują iż pandemia przyczyniła się do pogorszenia sytuacji na rynku pracy w ostatnim kwartale 2020 roku.

Pod koniec czwartego kwartału 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce w podmiotach gospodarki narodowej zatrudniających minimum 1 osobę wynosiła 84,4 tys. i była niższa o 6,7 tys. w porównaniu do końca trzeciego kwartału 2020 tj. o 7,4%. Porównując do czwartego kwartału 2019 roku liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 32,7%. Nowo utworzonych miejsc pracy pod koniec czwartego kwartału 2020 roku było 17,5 tys. i było ich o 20% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W porównaniu do poprzedniego kwartału zlikwidowano 13,6% mniej miejsc pracy, zaś w porównaniu do analogicznego okresu 12,1% mniej.

Wpływ na rynek pracy w 2020 roku miała nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, ale też wystąpienie pandemii COVID-19. W stosunku do trzeciego kwartału i do analogicznego okresu w 2019 roku liczba oferowanych oraz nowo utworzonych miejsc pracy zmniejszyła się znacząco, co ilustruje pogorszenie sytuacji na rynku pracy w związku z nawrotem pandemii.

Wolne miejsca pracy

W ostatnim kwartale 2020 roku tylko 26,4 tys. jednostek tj. 4,2% ogólnej ich liczby miało wolne miejsca pracy. Większość z nich należała do sektora prywatnego- 82.2%. Prawie połowa jednostek z wolnymi miejscami pracy- 47,3 % należała do jednostek o liczbie pracujących do 9 osób.

Najwięcej wolnych miejsc pracy w czwartym kwartale 2020 r. było w jednostkach przetwórstwa przemysłowego- 21,2 tys., co stanowiło ¼ wszystkich wolnych miejsc pracy. Ponad 10 tys. wolnych miejsc pracy oferowano w handlu i naprawie pojazdów samochodowych.

Najczęściej poszukiwani byli specjaliści (w czwartym kwartale przeznaczono dla nich 21,3 tys. wolnych miejsc pracy) Wiele ofert pracy skierowanych było również do robotników przemysłowych i rzemieślników oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń.

Wskaźnik wolnych miejsc w Polsce w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 0,69% Najwyższą wartość odnotowano w województwie zachodniopomorskim- 1,02%, a najniższą w województwie lubelskim- 0,36%.

Utworzono 91,5 tys. miejsc pracy, czyli mniej o 27,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Najwięcej miejsc pracy, niemal 30%, powstało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu, naprawy pojazdów samochodowych. Najmniej natomiast w jednostkach, które prowadzą działalność związaną z górnictwem i wydobywaniem (0,4%). Również w działalnościach związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, a także w pozostałej działalności usługowej była mała liczba nowo utworzonych miejsc pracy.

Zlikwidowane miejsca pracy

W IV kwartale 2020 roku zlikwidowano w Polsce 53,9 tys. miejsc pracy, mniej o 13,6% w porównaniu do III kwartału 2020 roku i o 12,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Prawie połowa- 46,4% miejsc pracy zlikwidowana była w jednostkach do 9 osób pracujących.

Zlikwidowane miejsca pracy były przede wszystkim w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. Najmniej zlikwidowanych miejsc pracy odnosiło się do jednostek związanych z górnictwem, wydobywaniem i wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, a także zajmujących się dostawą wody.

fot. freepik.com

/GUS, oprac. d/ 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka