• +48 502 21 31 22

Jak przedsiębiorcy oceniają wpływ pandemii na 2021 rok - badanie WUP Katowice

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynie na przedsiębiorstwa również w 2021 roku. Ponad połowa badanych przedsiębiorców z województwa śląskiego wskazuje na spadek inwestycji w odniesieniu do zamierzeń sprzed pandemii.

Jak wskazują dane badania przeprowadzonego przez firmę Biostat na zlecenie WUP Katowice na 14 085 podmiotach gospodarczych z województwa śląskiego, epidemia korononawirusa będzie miała negatywne skutki dla przedsiębiorstw w 2021 roku. Aż 76 proc. badanych firm prognozuje negatywne konsekwencje pandemii COVID-19, w tym 22,3 proc. "zdecydowanie negatywne". Znaczny odsetek odpowiedzi dotyczących negatywnych skutków pandemii zaobserwowano w sektorze rolniczym (97,5 proc.) Brak wpływu pandemii na działalność firm zdeklarował co 5 przedsiębiorca. Co ciekawe nieco ponad 4 proc. wskazało że pandemia miała pozytywny wpływ na ich firmę.

W Subregionie Zachodnim województwa śląskiego zanotowano opinie o negatywnych skutkach koronawirusa wśród 75,7 proc. badanych. Brak wpływu pandemii koronawirusa zdeklarowało 21,4 proc. respondentów.

W badanych przedsiębiorstwach w woj. śląskim w 2021 roku ponad połowa badanych (54,2 proc.) deklaruje spadek inwestycji w porównaniu do zamierzeń sprzed pandemii. Dotyczy on przede wszystkim sektora przemysłowego. W najmniejszym zaś stopniu dotyczy sektora rolniczego.
Największego spadku inwestycji spodziewają się przedsiębiorcy z subregionu zachodniego oraz centralnego. Ponad 34 proc. badanych nie mogło ustalić jak wysoki będzie spadek inwestycji, natomiast biorąc pod uwagę odpowiedzi pozostałych respondentów można oszacować za pomocą średniej arytmetycznej, że inwestycje spadną o 57,3 proc.

Dla poprawy funkcjonowania i utrzymania firmy podjęto wiele działań. Wśród nich przedsiębiorcy wskazali m. in. śledzenie informacji na temat pomocy rządowej ( 86 proc.), ograniczenie wydatków (78,6 proc.) oraz pozyskiwanie nowych klientów (59,3 proc.) Również w 2021 roku przedsiębiorstwa planują podjąć te same działania celem utrzymania firmy.

Wsparcie z tarczy antykryzysowej

Jednym z zagadnień, które poruszono w badaniu było korzystanie z pomocy tarczy kryzysowej. Skorzystanie ze wsparcia zdeklarowało 75,8 proc. przedsiębiorców. Największy odsetek korzystających z tarczy odnotowano wśród sektora przemysłowego (79,1 proc.), najmniejszy natomiast w sektorze rolniczym (63,5 proc.).

W odniesieniu do poszczególnych subregionów nie wykazano znaczących różnic w korzystaniu z Tarczy antykryzysowej. Najczęściej korzystali z niego mieszkańcy subregionu południowego (77,2 proc.) najrzadziej zaś w przypadku subregionu zachodniego (75,3 proc.)

Blisko 2/3 podmiotów gospodarczych, które skorzystały z pomocy z Tarczy antykryzysowej oceniło ją jako pomocną w utrzymaniu na rynku. Największe znaczenie miała ona dla takich sektorów jak sektor przemysłowy(66,3 proc.) i sektor usług rynkowych (67,7 proc.).Tarcza została oceniona jako pomocna przez 67 proc. przedsiębiorców z subregionu północnego i przez 66,8 proc. z subregionu zachodniego.

Prognozy zatrudnienia w 2021

W większości przedsiębiorstw sytuacja zatrudnieniowa w 2021 roku nie ulegnie zmianie. Aż 85,3 proc. zakłada że utrzyma zatrudnienie na stałym poziomie. Z odpowiedzi badanych wynika, że pandemia będzie miała istotny i negatywny wpływ na poziom inwestycji, popyt oraz płynność finansową, natomiast niewielki na poziom zatrudnienia. Przewiduje ją 8,2 proc., najczęściej taka odpowiedź występowała u przedstawiciela sektora usług rynkowych (10,5 proc.).

Redukcja zatrudnienia w najmniejszym stopniu przewidywana jest w subregionie zachodnim (6,2 proc.). Co czwarty badany deklarujący spadek zatrudnienia nie potrafił przewidzieć jego rozmiaru. Natomiast biorąc pod uwagę odpowiedzi pozostałych oszacowano że zatrudnienie w podmiotach deklarujących jego redukcje spadnie o około 39,2 proc. (średnia arytmetyczna).

W subregionie zachodnim w największym stopniu zagrożeni zwolnieniami mogą zostać specjaliści, jednocześnie jednak specjaliści będą relatywnie często poszukiwani przez podmioty, które zakładają ich zatrudnienie w 2021r.

Redukcja zatrudnienia w 2021 roku dotknie głównie pracowników biurowych, administracyjnych, kierowców oraz sekretarki/asystentki zarządu. Najwięcej badanych deklarowało wzrost zatrudnienia w odniesieniu do stanowisk sprzedawców, pracowników call center, telemarketerów oraz pracowników ogólnobudowlanych.

Badanie zostało przeprowadzone głównie na przedsiębiorstwach z subregionu centralnego województwa śląskiego- 62 proc. badanych, zaś firm z subregionu zachodniego było 11,2 proc. Większość badanych firm prowadziła działalność gospodarczą dłużej niż 15 lat ( 54,4 proc). Najliczniej reprezentowaną grupą były przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników ( 47,9 proc. ogółu badanych)

Analiza danych uzyskanych dzięki badaniu WUP w Katowicach ukazała negatywne skutki pandemii dla funkcjonowania firm w 2021 roku. Dotyczą one trzech na czterech przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie śląskim. Pandemia negatywnie wpłynie również na popyt na produkty i usługi oferowane przez firmy oraz ich płynność finansową.

fot. Freepik.com

/WUP Katowice, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka