• +48 502 21 31 22

Pandemiczny rynek pracy - stabilizacja w III kwartale

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Według danych GUS z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) pod koniec III kwartału w Polsce liczba pracujących osób w wieku 15 lat i więcej wynosiła ok.16,5 mln osób. W III kwartale 2020 r. można mówić już o pewnej, lekkiej stabilizacji sytuacji na rynku pracy wywołanej pandemią COVID-19.

Według danych GUS z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) pod koniec III kwartału w Polsce liczba pracujących osób w wieku 15 lat i więcej wynosiła ok.16,5 mln osób. W III kwartale 2020 r. można mówić już o pewnej, lekkiej stabilizacji sytuacji na rynku pracy wywołanej pandemią COVID-19.

Porównując z danymi z poprzedniego kwartału, na podstawie wyników badania aktywności ekonomicznej ludności, zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych ale również zwiększenie liczby osób pracujących i spadku liczby osób biernych zawodowo. Wyniki BAEL prezentujące dane przeciętne dla kwartału wskazują iż osoby aktywne zawodowo w III kwartale 2020 roku stanowiły 56,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kwartałem 2020 roku o 0,9 p. proc. ale w porównaniu z III kwartałem roku 2019 spadł o 0,3 p. proc. Osoby pracujące w III kwartale 2020r. stanowiły 54,6% ludności, co wiązało się ze wzrostem o 0,8 p. proc., natomiast w porównaniu z sytuacją sprzed roku doszło do spadku o 0,3 p. proc.

U naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech wg danych podanych przez Federalny Urząd Statystyczny w roku 2020 średnio 44,8 mln osób miało pracę, to oznacza spadek o 1,1 proc niż w 2019 roku i 0,2 proc. w porównaniu do roku 2018.

Zaobserwowano nie tylko wzrost aktywności na rynku pracy ale również spadek zjawisk nasilających się w II kwartale 2020 roku, czyli wzrost absencji chorobowej i pracy z domu .

Likwidacja miejsc pracy

Według statystyk, jak podaje portal biznes.interia.pl, w Niemczech likwidowano głównie miejsca pracy bez umów, natomiast pracownicy na etacie pracowali w skróconym wymiarze godzin. Wg danych GUS w Polsce w III kwartale zlikwidowano 62,4 tys. miejsc pracy, co stanowiło wartość o 33% mniejszą niż w II kwartale 2020r.

Likwidacja miejsc pracy dotyczyła wszystkich klas wielkości jednostek. W jednostkach w których pracowało od 10 do 49 osób odnotowano mniejszy niż średnio w Polsce udział miejsc pracy zlikwidowanych w związku z COVID-19. W pozostałych klasach wielkości jednostek jednakże udział ten był nieco wyższy niż średnio w Polsce. Likwidacja miejsc pracy w Polsce w związku z epidemią dotyczyła głównie sektora prywatnego.

Warto wspomnieć iż biorąc pod uwagę rodzaj działalności można stwierdzić że zlikwidowane miejsca pracy z powodu sytuacji epidemicznej były silnie skorelowane z zlikwidowanymi miejscami pracy w ogóle. W sekcji przetwórstwo przemysłowe zlikwidowane miejsca pracy stanowiły ok. 22% miejsc pracy zlikwidowanych w całej gospodarce, natomiast miejsca pracy z tej sekcji zlikwidowane z powodu epidemii stanowiły ok. 33% ogółu miejsc pracy zlikwidowanych z tego powodu. W przypadku sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi różnica między udziałem miejsc pracy zlikwidowanych w związku z wystąpieniem COVID-19, a udziałem miejsc pracy zlikwidowanych ogółem, była znacznie większa - udział miejsc pracy zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną był 4-krotnie większy niż udział miejsc pracy zlikwidowanych ogółem.

Pandemia koronawirusa w Polsce zaczęła się w I kwartale 2020r. Sytuacja w zakresie wolnych i zajętych miejsc pracy była odmienna niż we wcześniejszych latach. W III kwartale 2020 roku liczba zajętych miejsc pracy po okresie znacznego zmniejszenia się tych miejsc w II kwartale wróciła do poziomu zI kwartału 2020 roku. W latach wcześniejszych natomiast, liczba zajętych miejsc pracy najwyższa była w I kwartale, w kolejnych zaś wykazywała tendencje spadkową.

fot. Freepik.com

/GUS, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka