• +48 502 21 31 22

PUP Racibórz: Nabór wniosków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Projekt: Praca

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej nie są limitowane.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

Nabór wniosków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej będzie prowadzony w sposób ciągły. Chodzi o:
1. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),
2. dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc),
3. udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd),
4. dofinansowania organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze).

Po upływie 14-dniowego okresu naboru wniosków dla zadań wymienionych w pkt. 1, 2 i 4 zostanie ogłoszony kolejny nabór.

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie tych form wsparcia nie są limitowane.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka