• +48 502 21 31 22

Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim

Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski Firma działa w branżach: Administracja obiektów użyteczności publicznej,

Opis firmy

jednostka realizująca ustawy o drogach publicznych

Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim to jednostka, która będzie realizowała wszystkie zadania z ustawy o drogach publicznych, w tym prowadzenie inwestycji drogowych.

Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ul. Marklowickiej 21 powstał z dniem 1 sierpnia 2018 r. - UCHWAŁA NR XLII/430/18 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim

Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem miasta Wodzisławia Śląskiego.

Jednostka działa według obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych, a w szczególności w oparciu o:

 • ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2017.1875 ze zm.)
 • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017.2077)
 • ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm. ).

Jednostka wykonuje zadania zarządcy dróg publicznych w zakresie zarządzania drogami gminnymi, ulicami, mostami i placami oraz organizacją ruchu drogowego dla:

 • dróg gminnych,
 • dróg przekazanych Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego na podstawie zawartych porozumień z innymi zarządcami dróg zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych.

Przedmiotem działalności jednostki jest:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy o drogach publicznych;
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 • nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 • zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;
 • pobieranie opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
Uczestnik projektów:

Lokalizacja

Wyszukiwarka