• +48 502 21 31 22

Ankieta

Analiza wykonania strategii miasta Wodzisław Śląski 2014-2020

Ankieta opracowana przez:

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości

Inkubator wspiera mieszkańców planujących uruchomić działaność gospoda...

Firma działa w branżach:
Inkubatory przedsiębiorczości

W związku z pracami nad strategią miasta Wodzisław Śląski na lata 2021-2025 prosimy o wypełnienie ankiety na temat wykonania obecnej strategii. Kolejnym krokiem będzie zbieranie propozycji do strategii na kolejne lata.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków publicznych otrzymanych z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na wsparcie przedsiębiorczości

Odpowiedzi przedsiębiorców

1. 1.1 Wzmacnianie atrakcyjności miasta w oparciu o rozwój lokalnej przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, współpracę przedsiębiorców i samorządu lokalnego oraz wykorzystywanie lokalnych potencjałów rozwojowych. 1- Źle, 5-Bardzo dobrze

 • Podwyższanie atrakcyjności terenów inwestycyjnych miastaoraz kreowanie nowych terenów
 • Promocja inwestycyjna miasta i jego terenów inwestycyjnych
 • Modernizacja oraz tworzenie miejsc dla mikro i małej przedsiębiorczości w dziedzinie usług i handlu.
 • Podnoszenie dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.
 • Monitoring klimatu przedsiębiorczości –cykliczne badanie opinii i zachowań przedsiębiorców i inwestorów.
 • Współpraca międzysektorowa –biznesu, samorządu, nauki i edukacji –na rzecz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta
 • Wsparcie integracji biznesu (klastry, Agencja Rozwoju Lokalnego, inkubator przedsiębiorczości, Park Naukowo-Technologiczny)
 • Rewitalizacja obiektów i terenów, w tym kluczowych przestrzeni publicznych, reprezentacyjnych obiektów, terenów poprzemysłowych, osiedli mieszkaniowych
 • Opracowanie koncepcji urbanistycznej miasta

2. 1.2 Rozwój kapitału ludzkiego podwyższający konkurencyjność gospodarczą miasta i powiązany ze zmieniającymi się potrzebami lokalnego rynku pracy. Źle - 1 Bardzo dobrze - 5

 • Projekty szkoleniowe dotyczące zakładania i prowadzenia własnego biznesu adresowane do różnych grup mieszkańców
 • Projekty kreujące i utrwalające zachowania przedsiębiorcze i kompetencje kluczowe wśród dzieci i młodzieży realizowane w sposób spójny od przedszkola do liceum

3. 1.3 Rozwój kapitału ludzkiego podwyższający konkurencyjność gospodarczą miasta i powiązany ze zmieniającymi się potrzebami lokalnego rynku pracy 1- Źle , 5 - Bardzo dobrze

 • Rozwój infrastruktury umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego
 • Ożywienie Starówki –centrum gospodarcze, społeczne, kulturalne oraz reprezentacyjna przestrzeń miasta
 • Zwiększanie dostępności komunikacyjnej miasta

4. 1.4 Wodzisław Śląski miastem inicjującym ponadlokalne procesy rozwojowe oraz liderem projektów podejmowanych w jego obszarze funkcjonalnym.1- Źle , 5 Bardzo dobrze

 • Działania integrujące gminy obszaru funkcjonalnego w aspekcie planowania rozwoju,promocji, podejmowania i realizacji wspólnych projektów, w tym realizowanych przy wykorzystaniu środków unijny
 • Promowanie funkcji ponadlokalnych Wodzisławia Śląskiego w obszarze funkcjonalnym oraz kreowanie wspólnej oferty dla różnych podmiotów -oferta inwestycyjna, turystyczno-rekreacyjna,
 • Integracja obszaru funkcjonalnego za pomocą komunikacji publicznej.
 • Rozwijanie zrównoważonego transportu intermodalnego z uwzględnieniem transportu drogowego, rowerowego, pasaży dla pieszych oraz komunikacji publicznej

5. 2.1.Kształtowanie nowej struktury gospodarczej w oparciu o współzależny rozwój funkcji gospodarczych, edukacyjnych i naukowych 1 - Źle, 5 - Bardzo dobrze

 • Wspieranie procesów integracji wodzisławskiego środowiska przedsiębiorców.
 • Wspólna promocja miasta i firm
 • Rozwój turystyki i rekreacji
 • Wykorzystanie położenia przygranicznego dla rozwoju gospodarczego miasta.
 • Podejmowanie działań organizacyjnych, promocyjnych i infrastrukturalnych nakierowanych na wzmacnianie pozycji Wodzisławia Śląskiego jako ośrodka współpracy transgranicznej, w tym

6. 2.2.Wykorzystywanie subregionalnego rynku dla rozwoju usług, turystyki, kultury i nauki oraz podwyższania ich roli w strukturze gospodarczej miasta 1- Źle, 5-Bardzo dobrze

 • Rozwój małej przedsiębiorczości wspierającej obsługę obszaru funkcjonalnego.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w sektorach związanych z rozwojem oferty spędzania czasu wolnego.
 • Stworzenie rozwiązań umożliwiających integrację na terenie miasta nauki i biznesu w generowaniu i wdrażaniu innowacji (w tym otwartość na podmioty spoza miasta)

7. 2.3 Aktywizacja mieszkańców ukierunkowana na podejmowanie działań na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej i wzmacniania pozycji miasta. 1-Źle, 5-Bardzo dobrze

 • Udostępnianie mieszkańcom majątku miasta (obiekty, infrastruktura) do realizacji aktywności społecznej i kulturalnej
 • Polityka informacyjna miasta promująca i wspierająca liderów lokalnych - wodzisławian odnoszących sukcesy w działalności społecznej, kulturalnej, religijnej, politycznej, naukowej, oświ
 • Przekazywanie zadań i środków dla społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych
 • Wspieranie powstawania struktur umożliwiających młodym mieszkańcom udział w rozwoju lokalnym.
 • Wspieranie rozwoju instytucji ekonomii społecznej oraz działań na rzecz inkluzji społecznej

8. 3.1.Pozytywnie postrzegane przez mieszkańców warunki życia w mieście kształtowane na poziomie zapobiegającym negatywnym zjawiskom migracji. 1- Źle, 5-Bardzo dobrze

 • Rozwój usług, infrastruktury, rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla rodzin.
 • Działania na rzecz ograniczania problemów społecznych oraz włączania grup wykluczonych
 • Działania na rzecz usprawnienia połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami miejskimi subregionu i regionu.
 • Rozwój infrastruktury transportu zrównoważonego, w tym bezpiecznych ścieżek rowerowych i pieszychw ramach miasta oraz w połączeniu z obszarem funkcjonalnym.
 • Podnoszenie dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych, w tym stworzenie placówek opiekuńczych dla osób starszych
 • Podejmowanie działań proekologicznych o charakterze infrastrukturalnym, organizacyjnym, ekonomicznym i edukacyjnym, w tym działań związanych z efektyw`nością energetyczną budynków mies
 • Wzbogacanie oferty spędzania czasu wolnego –oferta kulturalna i rekreacyjna
 • Podnoszenie estetyki przestrzeni publicznych.
 • Zwiększanie możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przy zachowaniu zasad zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, w tym między innymi przygotowywanie mieszkań socjalnych
 • Wzmacnianie lokalnych centrów (centra dzielnicowe).
 • Szeroka współpraca podmiotów mogących wpływać na rozwiązywanie problemów społecznych miasta –samorząd, organizacje pozarządowe, parafie, szkoły, instytucje sportu i kultury itp.

9. 3.2.Zrównoważona sytuacja na rynku pracy będąca wynikiem powstawania w mieście miejsc pracy o odpowiedniej jakości i liczbie.1- Źle, 5-Bardzo dobrze

 • Stworzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorców i inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, w tym włączenie terenów do KSSE.
 • Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców
 • Tworzenie warunków dla przyciągania młodych przedsiębiorców z obszaru funkcjonalnego i subregionu
 • Rozwój oferty edukacyjnej dostosowywanej do potrzeb rynku pracy – równowaga między kształceniem kompetencji ogólnych a kształceniem praktycznym

10. 4.1.Sprawny system komunikacji wewnętrznej wspierający efektywną współpracę sektora samorządowego, obywatelskiego i biznesu oraz innych liderów i środowisk lokalnych 1-Źle, 5-Bardzo dobrze

 • Stworzenie systemu bieżącego przepływu informacji między podmiotami rozwoju lokalnego.
 • Bezpośrednie formy kontaktów i współpracy między podmiotami lokalnymi –warsztaty, spotkania, konferencje itp.
 • Usprawnieniedziałania i poszerzenie składu istniejących organów partnerskich związanych z rozwojem lokalnym.

11. 4.2.Optymalizacja warunków do realizowania projektów międzysektorowych wspierających wdrażanie strategii rozwoju miasta. 1- Źle, 5-Bardzo dobrze

 • Tworzenie międzysektorowych zespołów zadaniowych do realizacji złożonych zadań strategicznychoraz konsultowania decyzji.
 • Inicjowanie przez miasto projektów międzysektorowych.
 • Podwyższanie kompetencji podmiotów lokalnych wzakresie zarządzania projektami.

12. 4.3.Wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta w otoczeniu 1-Źle, 5-Bardzo dobrze

 • Promowanie miasta i korzyści dostarczanych przez miasto jego aktualnym i potencjalnym użytkownikom –strategia promocji, publikacje, wydarzenia, udział w targach.

13. 4.4.Konsekwentne rozwijanie kompetencji i zasobów władz miasta i urzędników samorządowych w zakresie podejmowania i wdrażania decyzji strategicznych z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego 1-Źle, 5-Bardzo dobrze

 • Udział menedżerów lokalnych w szkoleniach, warsztatach i kursachpodnoszących kompetencje zarządcze
 • Monitorowanie skutków podejmowanych decyzji.
 • Wdrażanie nowych technologii zarządzania miastem, szczególnie w zakresie planowania przestrzennego, e-administracji, monitorowania procesów rozwoju

Wyszukiwarka