• +48 502 21 31 22

Popyt na pracę pozostaje w stanie zamrożenia

Wraz z nadejściem ożywienia gospodarczego jeszcze silniej ujawni się luka na rynku pracy, która w perspektywie najbliższych dwóch lat może sięgnąć nawet 1,5 mln osób.

Popyt na pracę pozostaje w stanie zamrożenia

Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w listopadzie zmalał o 0,5 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca. – Tendencję do obniżania się wskaźnika obserwujemy od trzech miesięcy, niemniej jednak w dłuższym okresie, tj. od połowy 2022 r., wskaźnik nie zmienia się istotnie, a jego miesięczne zmiany nie przekraczają wartości 1 punktu. Można więc odnieść wrażenie, że ruch pracowników i bezrobotnych oraz popyt na pracę pozostają w stanie zamrożenia w oczekiwaniu na trwałe ożywienie gospodarki lub przynajmniej jej sezonowy wzrost aktywności – zwraca uwagę Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Eksperci dodają, że wraz z nadejściem ożywienia gospodarczego jeszcze silniej ujawni się luka na rynku pracy, która w perspektywie najbliższych dwóch lat może sięgnąć nawet 1,5 mln osób i bez rozwiązań systemowych aktywizujących określone grupy pracowników i ułatwiających zatrudnianie cudzoziemców problem braku rąk do pracy nadal pozostanie nierozwiązany. Stopa bezrobocia rejestrowanego, niewyrównana sezonowo, nie zmienia się od czerwca i wynosi 5%.

Obecnie jedna składowa wskaźnika działa w kierunku jego wzrostu, a tym samym zapowiada wzrost stopy bezrobocia – to liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pozostałe sześć składowych wskaźnika zapowiada spadek jego wartości, a tym samym spadek stopy bezrobocia rejestrowanego.

Liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia, zmalała w ujęciu miesięcznym o niecałe 4%. Pracę znalazło o nieco ponad 2 tys. mniej osób w październiku w porównaniu do września. W ujęciu absolutnym pracę znajduje stosunkowo mało osób bezrobotnych. – Potencjał zatrudnieniowy zarejestrowanych osób bezrobotnych jest stosunkowo niewielki wobec wymagań i oczekiwań formułowanych w ofertach pracy. Liczba osób wyrejestrowujących się z tytułu podjęcia zatrudnienia jest istotnie mniejsza w porównaniu do napływu do bezrobocia, jak i w odniesieniu do liczby nowych miejsc pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Sytuacja ta ma miejsce w warunkach, gdy systematycznie ubywa ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, a jednocześnie maleje napływ do bezrobocia – tłumaczą analitycy BIEC.

W październiku wobec września liczba ofert pracy zarejestrowanych w urzędach pracy wprawdzie wzrosła o 6%, ale od początku roku w porównaniu do okresu styczeń – październik jest mniejsza przeciętnie o 12,5%. Spada także liczba ogłoszeń o pracę dostępnych w internecie. Barometr Ofert Pracy mierzący zmiany w podaży internetowych ogłoszeń o pracy w październiku ponownie spadł. Po czterech miesiącach stosunkowo małych zmian liczba wakatów spadała dość istotnie drugi miesiąc z rzędu, a wartość BOP zmalała do poziomu najniższego od kwietnia 2021 r. Według autorów raportu zmiany BOP są zbieżne z prognozami formułowanymi przez menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych. Zaznaczono, że choć poprawiły się w ujęciu miesięcznym, przeważa negatywne saldo ocen dotyczących zarówno bieżącej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, jak i prognoz dotyczących zmian wielkości zatrudnienia.

Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne zmalała w ujęciu miesięcznym o 3%, a średni miesięczny napływ do bezrobocia pozostaje na zbliżonym poziomie do sytuacji sprzed roku. Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała o 2%, z kolei całkowita kwota wypłaconych świadczeń dla bezrobotnych nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka