SLIM VAT3


Zmiany w PIT/CIT i ryczałcie wprowadzone SLIM VAT

 

JPK_PIT i JPK_CIT:

Przesunięcie o rok terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT).  Obowiązek ten będzie realizowany  po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się:
 od 2025 r. -  podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy CIT, których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro  
 od 2026 r. - podatnicy CIT inni niż ww., zobowiązani przesyłać ewidencję JPK_VAT oraz podatnicy PIT zobowiązani przesyłać ewidencję JPK_VAT 
 od 2027 r. - pozostali podatnicy CIT i PIT

JPK_PIT będzie przesyłane,  tak samo jak JPK_CIT, wyłącznie po zakończeniu roku (a nie – miesięcznie lub kwartalnie).

Z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg  wyłączone będą niektóre grupy podatników, m.in. koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe; Minister Finansów będzie miał prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z tego obowiązku.

 

Ulga rehabilitacyjna:

Rozszerzenie katalogu osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby - podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za 2023 rok.

Ulga na dzieci - dotycząca  dziecka z niepełnosprawnością

Likwidacja  limitu dochodowego  dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością - umożliwienie skorzystania z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za 2023 rok.

 

Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego

Małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł), bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich - dzięki temu małżonkowie zapłacą niższy ryczałt. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za 2023  rok.

 

Podatek PIT

Udostępnienie  usługi Twój e-PIT również do rozliczenia dochodów z działalności gospodarcze

Doprecyzowanie przepisów w zakresie podatku u źródła.

Wprowadzenie zmian realizujących  podatkowe rozwiązania SRRK, m.in. te, które umożliwiają kompensatę dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Dodatkowo, zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym, czy wtórnym.

 

Podatek od spadków i darowizn

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 r. Wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku: 
36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych  - z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w pdof.

 

 

Planuje się, że przepisy pakietu SLIM VAT 3.0 wejdą w życie: 1 lipca 2023.

Źródło: Ministerstwo Finansów