• +48 502 21 31 22

Czy uchodźcy z Ukrainy mogą zarejestrować się jako bezrobotni w Polsce?

Często uchodźcy z Ukrainy muszą mieć trochę czasu na znalezienie mieszkania, pracy, posłanie dzieci do placówek oświatowych itp.

Czy uchodźcy z Ukrainy mogą zarejestrować się jako bezrobotni w Polsce?

Kto może zarejestrować się jako bezrobotny w Polsce?

Następujące kategorie mogą zarejestrować się jako bezrobotni w Polsce:

- Cudzoziemcy, którym zezwolono na pobyt w kraju ze względów humanitarnych w związku ze zobowiązaniami międzynarodowymi lub interesami państwa;

- Cudzoziemcy będący członkami rodzin obywateli polskich i mieszkający z nimi na terytorium kraju;

- Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej w Polsce;

- Obywatele krajów UE;

- Posiadacze zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w innym kraju europejskim w związku z zamiarem podjęcia pracy, otwarcia działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów w Polsce;

- Cudzoziemcy, którym wydano kartę czasowego pobicia w związku z okolicznościami określonymi w art. 114 i 127 ustawy o cudzoziemcach pod warunkiem wykonywania pracy w Polsce przez 6 miesięcy przed rejestracją;

- Posiadacze kart z trwałym uszkodzeniem.

Zgodnie z zapisami specustawy o pomocy uchodźcom, Ukraińcy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, mogą pracować w Polsce bez specjalnego zezwolenia na pracę, m.in. przy pomocy urzędów pracy. Rejestracja tutaj daje dostęp do centralnej bazy wolnych miejsc pracy, opanowania nowego zawodu, bezpłatnych kursów języka polskiego, możliwości nostryfikacji dyplomu lub potwierdzenia kwalifikacji.

Zarejestrowani bezrobotni będą mogli otrzymać pomoc finansową na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia oraz ubezpieczenie NFZ, które obejmuje również małżonka i studiujące dziecko do 26 roku życia.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest bezrobotnym w Polsce. Jednak do jego naliczenia konieczne jest oficjalne przepracowanie w Polsce co najmniej 12 miesięcy oraz otrzymywanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od którego pracodawca potrącał składki podatkowe. W rzeczywistości oznacza to, że uchodźcy wojenni mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych nie wcześniej niż 1 rok od dnia podjęcia pracy w Polsce po ich przybyciu.

Okres spłaty jest różny w poszczególnych województwach (od 3 do 12 miesięcy).

Czym różni się status bezrobotnego od rejestracji jako osoba poszukująca pracy?

Jeśli dana osoba pracuje i chce zmienić pracę, może zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Jednak w tym przypadku, w przeciwieństwie do statusu bezrobotnego, dostępne będą dla niej jedynie usługi bezpośredniego zatrudnienia i poradnictwa zawodowego.

Wysokość zasiłków dla bezrobotnych w Polsce i warunki ich otrzymywania

Zarejestrowanie się i uzyskanie statusu bezrobotnego nie daje automatycznie prawa do świadczeń. Pomoc materialna wypłacana jest osobom, dla których urząd pracy nie znalazł odpowiedniego miejsca pracy, stażu lub programu szkoleń.

Konieczne jest również przepracowanie co najmniej roku w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją. Uwzględnia to nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale także rodzaj umowy czy czas jej trwania. Wynagrodzenie w 2022 roku nie powinno być niższe niż 3010 zł netto.

Jeśli przepracowałeś od 5 do 20 lat, możesz liczyć na standardową stawkę 1240,80 zł, czyli 100%. Otrzymasz tę kwotę przez pierwsze 3 miesiące. Ci, którzy pracowali krócej niż 5 lat, otrzymują 80%. Cudzoziemcy z ponad 20-letnim stażem pracy mają prawo liczyć na 120%.

Jak zarejestrować się jako bezrobotny w Polsce?

Aby zarejestrować się jako bezrobotny w Polsce należy skontaktować się z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Możesz zarejestrować się całkowicie lub częściowo online. Jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny, całą procedurę możesz przeprowadzić na stronie PUE ZUS. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz złożyć wniosek o rejestrację tutaj. Ale w tym przypadku, aby zakończyć procedurę, będziesz musiał osobiście odwiedzić związek zawodowy.

Korzyści z zarejestrowania się jako bezrobotny w Polsce

Cudzoziemcy, którzy zarejestrowali się w Polsce jako bezrobotni mogą liczyć na:

1) Bezpłatne ubezpieczenie medyczne od 2023 roku;
2) Roboty interwencyjne lub publiczne lub inne możliwości rekompensaty za zatrudnienie;
3) szkolenie zawodowe lub przekwalifikowanie;
4) Dofinansowanie otwierania działalności gospodarczej;
5) Pomoc materialna dla dziecka do lat 7 lub innej osoby niesamodzielnej.

Podobne artykuły

Wyszukiwarka