• +48 502 21 31 22

Wzór wniosku o dodatek węglowy jest już dostępny

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest m.in. kocioł zasilany węglem kamiennym.

Wzór wniosku o dodatek węglowy jest już dostępny

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Taki wniosek trzeba będzie złożyć w gminie.

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, która czeka na podpis prezydenta, dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.

Wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Z kolei wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, który zawiera wzór wniosku o wypłatę świadczenia, trzeba w nim będzie podać: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, a także dane adresowe. Potrzebny będzie również numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek, a także trzeba będzie określić, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe bądź wieloosobowe. W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba będzie podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane. We wniosku trzeba będzie również zaznaczyć jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Chodzi m.in. o to, że gospodarstwo domowe nie korzysta lub nie korzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach ustawy z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Do pobrania: wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka