• +48 502 21 31 22

5,7 tys. obywateli Ukrainy zgłosiło się na polskie uczelnie

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja Obcokrajowcy

Szef MEiN zaapelował o nieskreślanie z listy studentów obywateli Ukrainy będących studentami danej uczelni, którzy wyjechali bądź wyjadą do swojego kraju w związku z konfliktem zbrojnym.

5,7 tys. obywateli Ukrainy zgłosiło się na polskie uczelnie

Ukraińcy są od lat największą grupą obcokrajowców na polskich uczelniach. Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauk wynika, że w roku akademickim 2021/2022 studiuje w Polsce 34 725 obywateli Ukrainy, którzy stanowią 41,5% wszystkich cudzoziemców kształcących się w Polsce. Natomiast na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich kształci się 146 doktorantów posiadających ukraińskie obywatelstwo, co przekłada się na 17% udział Ukraińców w ogólnej liczbie cudzoziemców kształcących się na studiach III stopnia.

Od 24 lutego, czyli od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 5699 obywateli tego kraju zgłosiło się do polskich uczelni, wyrażając zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów, z czego 873 Ukraińców jest obecnie w trakcie rekrutacji na studia lub na kontynuację studiów w uczelni, a 472 już przyjęto na studia lub kontynuację studiów. W przypadku doktorantów 97 obywateli Ukrainy zgłosiło się do uczelni, wyrażając zainteresowanie przyjęciem do szkoły doktorskiej, z czego 11 Ukraińców jest obecnie w trakcie rekrutacji, a 2 osoby już przyjęto do szkoły doktorskiej.

Rzecznik prasowy MEiN Adrianna Całus przekazała, że szef resortu w rekomendacjach wydanych w marcu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczących działań na rzecz obywateli Ukrainy i Polski w związku z wojną w Ukrainie, zaapelował o rozłożenie na raty dla obecnych studentów z Ukrainy opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat pobieranych przez uczelnie, a także zarekomendował skorzystanie z ustawowego uprawnienia rektora do zwolnienia z opłat. - Ponadto studiujący obecnie obywatele Ukrainy, którzy podjęli kształcenie począwszy od roku akademickiego 2019-2020, nadal mogą korzystać ze świadczeń za zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wszyscy cudzoziemcy są uprawnieni do ubiegania się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na ogólnych zasadach obowiązujących w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - przekazała rzecznik MEiN.

Dodatkowo, o stypendium socjalne i kredyt studencki mogą ubiegać się wyłącznie ci studenci, którzy spełniają jeden z warunków określonych w ustawie, np. gdy udzielono zezwolenia na pobyt stały.

Czy widoczny jest odpływ studentów ukraińskich, np. mężczyzn, którzy wracają do kraju, by służyć w wojsku? - Ministerstwo Edukacji i Nauki nie dysponuje takimi danymi - podkreśliła Adrianna Całus. Dodała, że szef MEiN w rekomendacjach dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaapelował o nieskreślanie z listy studentów obywateli Ukrainy będących studentami danej uczelni, którzy wyjechali bądź wyjadą do swojego kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. - W takich przypadkach MEiN sugeruje udzielnie urlopów od zajęć na czas wyjazdu - na zasadach określonych w regulaminie studiów - sprecyzowała.

Ukraińskich studentów w Polsce wspiera również Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. W ramach programu "Solidarni z Ukrainą" instytucje naukowe wspierające ukraińskich studentów i doktorantów, którzy opuścili swój kraj po inwazji rosyjskiej, otrzymają w sumie ponad 23,3 mln zł wsparcia.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka