• +48 502 21 31 22

Ulga gazowa dla instytucji kultury, archiwów i organizacji pozarządowych

Projekt: Gospodarka

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych uwzględnia zgłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podmioty prowadzące działalność artystyczną i kulturalną oraz działalność z zakresu pożytku publicznego.

Ulga gazowa dla instytucji kultury, archiwów i organizacji pozarządowych

Szkoły i uczelnie artystyczne, podmioty prowadzące działalność kulturalną, w tym m.in. muzea, teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury oraz archiwa, a także organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego zostaną objęte w ramach tarczy antyinflacyjnej tzw. ulgą gazową.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu uwzględnia zgłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego podmioty prowadzące działalność artystyczną i kulturalną oraz działalność z zakresu pożytku publicznego.

Jak podał resort, zgodnie z projektem, wśród podmiotów, które obejmie ulga, znalazły się podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Punkt ten obejmuje podmioty prowadzące działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, m.in. teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury oraz muzea.

Możliwość objęcia ulgą będzie dotyczyć nie tylko instytucji kultury, ale też podmiotów działających w sferze kultury w innych formach organizacyjnych. Resort wskazał tu podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwa państwowe, archiwa wyodrębnione, archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne, które posiadają powierzony zasób archiwalny.

Ulga ma dotyczyć także: podmiotów systemu oświaty, w tym szkół artystycznych oraz placówek systemu oświaty, np. ognisk artystycznych; uczelni, w tym również uczelni artystycznych, a także organizacji pozarządowych w rozumieniu art.3. ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spółdzielni socjalnych (art.3. ust. 3 ustawy).

W celu uzyskania "ulgi gazowej" konieczne będzie złożenie przez te podmioty oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu jako uprawnionego do ulgi oraz określenia części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ulgą.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka