• +48 502 21 31 22

Zmiany w projekcie uchwały o parku kulturowym w Raciborzu

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia Kraina Górnej Odry Turystyka i rekreacja Projektowanie miast, przestrzeń dla mieszkańca

Wprowadzono m.in. lżejsze zasady dotyczące ogródków gastronomicznych i powiększono teren parku o ul. Stalmacha.

Zmiany w projekcie uchwały o parku kulturowym w Raciborzu

W grudniu 2019 r. Miasto Racibórz przystąpiło do prac nad utworzeniem parku kulturowego. Głównym celem jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad ośmiowiekowego Raciborza i współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

Projekt uchwały o parku kulturowym został teraz zmieniony. Wprowadzono m.in. lżejsze zasady dotyczące ogródków gastronomicznych. Nowy projekt czeka na pozytywną opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po przedłożeniu projektu uchwały radnym na odpowiednie komisje i na sesję Rady Miasta Racibórz w listopadzie i grudniu minionego roku, w toku rozmów i dyskusji na temat przedmiotowej uchwały, zostały wprowadzone następujące zmiany w jej treści:
- uległy zmianie zapisy § 14 dotyczące ogródków gastronomicznych,
- zmieniono wysokość szyldów oraz neonów rurkowych na nie większą niż 50 cm,
- dodano słowniczek,
- powiększono teren parku o ul. Stalmacha do ul. Winnej oraz zmieniono mapę określającą granice parku,
- dodano określenie granic parku poprzez wymienienie ulic, w obrębie których znajduje się teren parku,
- zmieniono datę dostosowania do przepisów uchwały na datę dzienną 30.06.2023,
- po analizie przez radcę prawnego usunięto z zapisów końcowych następujące treści: "Zapisy § 26 nie zwalniają z obowiązku uzyskania odpowiednich opinii zezwoleń i pozwoleń wynikających z przepisów odrębnych w celu realizacji przedsięwzięć podejmowanych" oraz "Adresaci wniosku o uzyskanie stosownych zezwoleń i pozwoleń zobowiązani są do przestrzegania na obszarze Parku zasad ochrony krajobrazu kulturowego i dziedzictwa określonych niniejszą uchwałą".

Radni na wspomnianych sesjach nie podjęli głosowania nad uchwałą, postanowili przenieść jej procedowanie na kolejną sesję. - Tymczasem zmiany w projekcie uchwały w stosunku do wersji przedstawionej w listopadzie, a pozytywnie zaopiniowanej przez Śląskiego Konserwatora Zabytków są tak znaczące, że uznano, że projekt w nowej wersji wymaga ponownego zaopiniowania przez ŚWKZ. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zostanie przedłożony na najbliższą sesję w celu podjęcia uchwały. W dyskusji nad treścią uchwały podczas ostatnich sesji i komisji rady brały udział przedstawicielki Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, a także restauratorzy z Rynku. To głos restauratorów przy poparciu radnych opozycji zadecydował o złagodzeniu przepisów dotyczących ogródków gastronomicznych - podkreśla magistrat.

oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka