• +48 502 21 31 22

Tarcza 6.0 i Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju -  z jakiego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Branża: Finanse Ubezpieczenia Prawo Biura rachunkowe Kantory Usługi prawne
Projekt: Prawo i podatki

W piątek, dnia 15.01.2021r. odbyło się webinarium dla przedsiębiorców przybliżające zakres wsparcia, z którego można skorzystać w ramach Tarczy 6.0 i Tarczy Finansowej 2.0 PFR. Webinar prowadzony był przez radcę prawnego Agnieszkę Potoniec z Kancelarii KRPM Legal

Tarcza 6.0 i Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju -  z jakiego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Wsparcie przewidziane w ramach tarczy 6.0

Tarcza 6.0 jest tzw. tarczą branżową i dotyczy określonych kodów PKD. W ramach tej tarczy skorzystać można z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jednorazowej dotacji dla Mikroprzedsiębiorców i Małych przedsiębiorców, a także z możliwości zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiąc listopad.

Celem otrzymania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy czyli dofinansowania wynagrodzeń pracowników przedsiębiorca musi nie tylko prowadzić działalność gospodarczą, w której na dzień 30 września 2020 roku rodzaj przeważającej działalności był oznaczony określonym przez ustawodawcę kodem PKD, ale także spełnić kilka dodatkowych warunków, w szczególności warunek spadku obrotów na zasadach wskazanych przez ustawodawcę.

Co istotne przedsiębiorca, który ubiega się o wsparcie przewidziane tzw. Tarczą branżową nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, jak również nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz w stosunku do niego nie może być prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. Warto mieć na względzie, iż w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenie nie przysługuje m. in. w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń wiąże się również z szeregiem obowiązków, wśród których warto wyróżnić brak możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie objętym dofinansowaniem.

Kolejną z form wsparcia, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy jest jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Zgodnie z brzmienie ustawy, by otrzymać ten rodzaj pomocy przedsiębiorca wcześniej musiał skorzystać ze świadczenia postojowego i otrzymać co najmniej jedno takie świadczenie.

Ostatnią formą wsparcia przewidzianą przez Tarczę 6.0 jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiąc listopad 2020 r. Wśród warunków, które należy spełnić poza posiadaniem przeważającej działalności oznaczonej odpowiednim kodem PKD, wskazanym w ustawie, jest m. in. zgłoszenie do ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 roku czy odpowiedni spadek przewidziany przez ustawodawcę.

Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

W ramach Tarczy finansowej 2.0 przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy dla Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw posiadających jeden z 45 kodów PKD, jednakże nie musi być on kodem przeważającym. Umożliwiono również umorzenie 100% subwencji dla MŚP z tychże 45 branż, co więcej przewidziana jest Tarcza Finansowa dla dużych firm.

Mikrofirmy mogą skorzystać z pomocy w formie subwencji finansowej w kwocie 18 tys. złotych na pracownika lub 36 tys. złotych na pracownika w zależności od skali spadku przychodów. Subwencja ta jest w całości bezzwrotna jeżeli są spełnione określone warunki tj. utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 roku i utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 roku w porównaniu do ubiegłego roku.

Natomiast program dla sektora MŚP obejmuje dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w wysokości 70% straty brutto za okres od 1 listopada 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Umorzenie 100% subwencji jest kierowane dla MŚP w sytuacji, gdy zanotowano spadek obrotów o 30% w okresie kwietnia do grudnia lub października do grudnia 2020 roku w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019.

Z pomocy oferowanej w ramach Tarczy finansowej 2.0 może skorzystać przedsiębiorca wpisany do CEIDG lub KRS, który prowadził działalność w określonych datach i nie ma przesłanek do likwidacji, upadłości i restrukturyzacji. Należy pamiętać, iż przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w opłacaniu podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne i musi wykazać przewidziany regulaminem spadek obrotów.

Celem skorzystania z Tarczy finansowej 2.0 przedsiębiorca składa wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W ten sposób dokonuje się również ewentualne odwołanie i rozliczenie. Aby uzyskać subwencje konieczne jest ustalenie czy przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorcą czy należy do sektora MŚP, co istotne - w tym celu jednakże nie stosuje się definicji mikroprzedsiębiorcy i MŚP zawartej w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Środki uzyskane z tytułu subwencji można wykorzystać m. in. na wynagrodzenia dla pracowników, zakup towarów i materiałów, obsługę bieżącego finansowania czy uregulowanie opłat za najem nieruchomości na cele prowadzonej działalności.

fot. Freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka