• +48 502 21 31 22

Tarcza Finansowa PFR 2.0. Ze wsparcia skorzysta 38 branż

Projekt: Finanse

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o subwencje?

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 mikrofirmy mogą otrzymać do 3 mld zł wsparcia. Jest ona przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności, które zanotowały obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro oraz odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min. 30% w związku z COVID-19. Mogą one otrzymać subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego, do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów. Środki są bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE).

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm to do 7 mld zł wsparcia. Adresowana jest do firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19. Obrót za 2019 r. powinien być mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro. Firmy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł, a ich wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Środki są bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto. Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE). Dodatkowo przygotowano możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 - termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0.

Duże firmy mogą otrzymać do ok. 25 mld zł wsparcia, w ramach tarczy jest także uelastycznienie zasad programu. Przeznaczone są dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro. Zaktualizowano warunki i wydłużono istniejący program oraz wprowadzono nową wersję pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r. Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE). Znacząco ułatwiono proces dla niskich kwot pomocy, zachowano zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej oraz zwiększono elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu.

Co się zmieniło w przypadku dużych firm?

W ramach pożyczki płynnościowej pojawiły się: aktualizacja i wydłużenie istniejącego programu – składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r., obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat oraz ydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji.

Jeśli chodzi o pożyczkę preferencyjną, wydłużono możliwości rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID - 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Pojawiła się też możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r. Obniżoni oprocentowanie, wydłużono spłatę pożyczek z 4 do 6 lat, wydłużono okresu karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowanie kryteriów kwalifikowalności.

Instrumenty Kapitałowe (zarówno w reżimie pomocy publicznej, jak i rynkowe) - wydłużono możliwoścć zawierania umów do 30 września 2021 r., nie jest też konieczna indywidualna notyfikacja (będzie ogólna decyzja KE w tym zakresie).

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0, różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
- utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

W przypadku małych i średnich firm o wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.

Kwota subwencji dla MŚP jest sumą:
- predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz
- poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.

Jednocześnie w ramach programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.

Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r.:
- strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerwa na aktywa,
- strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł.

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
- utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie,
- przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Zasady wykorzystywania subwencji:
- środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników,
- z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów,
- zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
- z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

Ze wsparcia skorzysta 38 branż. PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka