• +48 502 21 31 22

Wparcie dla organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych

Projekt: Gospodarka

W raciborskim urzędzie pracy można składać wnioski o niskoprocentową pożyczkę ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych oraz o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Redakcje, wydawcy, gazety, media
Stowarzyszenia, kluby i związki

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dna 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Termin naboru wniosków: od 1 lipca 2020 r. – nabór ciągły.

Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. O pożyczkę mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020r. oraz w dniu składania wniosku.

O jaką kwotę można wnioskować? Zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie o 5 tys. zł., przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł.

Szczegóły i dokumenty na stronie urzędu pracy w Raciborzu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 415 45 50 wew. 218 lub 236

Trwa też nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostce organizacyjnej na podstawie Art. 15zze2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Termin naboru wniosków: ciągły nabór od 1 lipca 2020 r.

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla Kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej"

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 415 45 50 wew. 235, 217.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka