• +48 502 21 31 22

Wyniki finansowe Rafako za 2019 r.

Projekt: Gospodarka

Przychody ze sprzedaży w 2019 r. wyniosły 1 245 mln zł, strata brutto ze sprzedaży - 287 mln zł. Na koniec roku portfel zamówień wynosił 2 559 mln zł.

Artykuł opracowany przez:

RAFAKO S.A. Agnieszka Aleksandra Wasilewska-Semail

producent kotłów, bloki energetyczne

Firma działa w branżach:
Urządzenia przemysłowe

W 2019 roku przychody ze sprzedaży GK Rafako osiągnęły poziom zbliżony do roku poprzedniego i wyniosły 1 245 mln zł, czyli o 23,9 mln zł mniej niż w 2018 r.

Największy udział w strukturze sprzedaży grupy Rafako miały kontrakty na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno, budowę bloku kogeneracyjnego w Wilnie, budowę dwóch bloków parowych na wyspie Lombok (Indonezja) i budowę gazociągu Goleniów-Płoty.

Grupa utrzymała swój poziom sprzedaży pomimo dużo niższych przychodów na kontrakcie Jaworzno 910MW, który dobiega końca. Na saldo pozostałej działalności operacyjnej znaczący wpływ miało dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności od spółki PBG S.A. wobec której sąd wydał postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego.

W 2019 r. Grupa Kapitałowa Rafako odnotowała stratę brutto ze sprzedaży w wysokości 287,3 mln zł. Strata wynika głównie z aktualizacji szacunkowych kosztów realizacji
trzech znaczących umów: projekt Jaworzno 910 MW (-154,8 mln zł), instalacja odazotowania w Kozienicach (-64,4 mln zł) oraz budowa bloku kogeneracyjnego w Wilnie (-58,2 mln zł).

W konsekwencji dokonanych aktualizacji kosztów kontraktów marża brutto ze sprzedaży za 2019 wyniosła (–) 23,1%.

Na poziomie EBITDA grupa zanotowała stratę wynoszącą 420 mln zł.

W roku 2019 grupa pozyskała wiele nowych kontraktów, z których najważniejsze to:
- kontrakt na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin o wartości 289 mln zł,
- kontrakt na wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów o wartości 244,9 mln zł,
- kontrakt na budowę Tłoczni Gazu Kędzierzyn podpisany w konsorcjum z PBG S.A. o wartości 168,7 mln złotych, z czego udział Grupy Rafako wynosi 95%,
- kontrakt na budowę siedziby Muzeum „Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu o wartości 117,7 mln zł.

W ramach realizacji zakładanej strategii od początku 2019 r. do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego grupa pozyskała nowe kontrakty o wartości 1,245 mln zł, z czego 931 mln złotych w obszarze energetyki oraz 192 mln zł w obszarze ropy naftowej i gazu ziemnego.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka