• +48 502 21 31 22

Nabór wniosków o dofinansowanie zalesiania ruszył

O wsparcie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne i jednostki samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków o dofinansowanie zalesiania ruszył

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabory wniosków na dofinansowanie zadrzewień śródpolnych i zalesianie gruntów rolnych. O wsparcie mogą wnioskować osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostki organizacyjne gmin, powiatów czy województw. Możliwość ubiegania się o wsparcie przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom gruntu, na którym prowadzona będzie inwestycja.

Zgodnie z tabelą stawek wysokość dofinansowania na zadrzewianie wynosi 10 892 zł/ha lub 13 664 zł/ha. Wysokość stawek na zalesianie to 16 059 zł/ha lub 17 436 zł/ha. Wnioskodawcy mogą ubiegać się również o dodatkowe środki na zabezpieczenie drzew przed zniszczeniem.

Wnioskodawcy, którzy będą ubiegać się o wsparcie na zadrzewianie, muszą zobowiązać się do wykonania zadrzewienia tworzącego zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo o powierzchni od 10 do 50 arów w ramach jednego wniosku. W jednym roku wsparcie można otrzymać do 40 ha. Działka przeznaczona pod zadrzewienie musi mieć szerokość co najmniej 4 m, ale nie więcej niż 20 m. Obszar, na którym planowane jest zadrzewienie, powinien być wykazany w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne i użytkowany jako grunt orny. Na działce wskazanej we wniosku nie można usuwać drzew lub krzewów w okresie 24 miesięcy poprzedzających.

W przypadku wniosków o dofinansowanie na zalesianie grunty muszą być wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne i muszą być użytkowane jako grunty orne lub sady. Teren powinien być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Pomoc przyznawana jest maksymalnie do 40 ha w danym roku. Jeżeli działka przeznaczona pod zalesienie nie graniczy z lasem lub obszarem zalesionym, jej szerokość musi być większa niż 20 m.

Wnioski można składać do 31 lipca wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą generatora wniosków, który znajduje się na stronie ARiMR.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka