• +48 502 21 31 22

Nowe rozporządzenia w sprawie warunków technicznych kas

Projekt: Finanse Prawo i podatki

W Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących.

29 września 2021r. weszły w życie dwa rozporządzenia techniczne dla kas rejestrujących:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz.U. 2021, poz. 1759) - dotyczy kas online.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (Dz.U. 2021, poz. 1753).

Zgodnie z przepisami obecne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące utraciło moc 1 maja 2021 r.

Nowe rozporządzenia mają umożliwić m.in. przesyłanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (e-paragon) do klienta w uzgodniony z nim sposób i za jego zgodą przy zastosowaniu kas rejestrujących najnowszego typu (kas on-line).
Dopuszczenie możliwości wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów jest wygodą dla sprzedawcy i klienta. Umożliwia klientowi wybór, czy chce otrzymywać papierowy paragon fiskalny, czy woli otrzymywać paragony elektronicznie.
Dotychczasowe przepisy dawały tylko możliwość wydruku paragonów fiskalnych, a podatnik był zobowiązany wydać konsumentowi ich papierową postać. Rozporządzenie określiło nowe definicje i dostosowało terminologię tak, by wymagania dla kas rejestrujących przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (kas on-line) odpowiadały zmienionemu stanowi prawnemu.

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz.U. 2021, poz. 1759) zawarte są wymagania techniczne dotyczące kas rejestrujących w zakresie m. in. rodzajów i konstrukcji kas, a także zapisu i przechowywania danych w pamięci kas.

Rozporządzenie określa również wymagania techniczne dotyczące dokumentów wystawianych przy użyciu kas oraz ich pracy. W dokumencie sprecyzowane są wymagania techniczne dla kas o zastosowaniu specjalnym

Rozporządzenie definiuje także rodzaje danych we wniosku o wydanie potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar (o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy) oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do wydania potwierdzenia, w tym dołączanych do wniosku o wydanie potwierdzenia, a także okres na który potwierdzenie jest wydawane.

Określony jest również zakres badań kasy oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z badań, sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi, a także rodzaje dokumentów dołączanych do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu.

Zobacz pełny tekst: Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz.U. 2021, poz. 1759)

Warunki techniczne dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (Dz.U. 2021, poz. 1753). określa szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej takich kas numerami unikatowymi, a także dokumenty, które powinny być dołączone do takiej kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu.
Zawarty jest w nim również zakres badań kasy, a także to jakie dane muszą być zawarte w sprawozdaniu z tych badań (m. in. wyniki badań, datę i czas ich trwania)

Rozporządzenie stanowi o danych, zawartych we wniosku o wydanie potwierdzenia o spełnieniu przez kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym odpowiadają kasy, oraz okresie, na który jest wydawane potwierdzenie.

Zobacz pełny tekst: Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (Dz.U. 2021, poz. 1753).

Podobe artykuły

Wyszukiwarka